Отпуснати са 46 млн.лева за финансиране на проект „Студентски практики-Фаза 2“

Договор за финансиране на проект „Студентски практики – Фаза 2“ е подписан между Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 46 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през цели живот“на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца, но не по-късно от 31.12.2023г.

Проектът предвижда приоритетно включване в практическо обучение на студенти, обучаващи се в области на висшето образование – педагогически науки, природни науки, математика и информатика и технически специалности. В дейностите по проекта ще бъдат обхванати студенти от 43 висши училища, партньори по проекта, които ще бъдат включени в 44 000 студентски практики.

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ организира обучения за бенефициенти по изпълнение на договори по процедурата „Умения“. На 28 януари 2020г. ще се проведе обучение за догови, сключени до 27.01.2020г. Второто обучение е предназначено за договори, сключени след таза дата и е предвидено за 27 февруари 2020г. И двете обучения ще се проведат в зала „Панорама“ на хотел „Бест Уестърн ЕКСПО“ в София, от 10,30 до 15,00 часа.

Неправителствени организации, работодатели и социални предприятия могат да кандидатстват по процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Операцията е разделена в два компонента, а общият бюджет е 3 млн.лева. Крайният срок за кандидатстване по тях е до 17,30 ч. на 21 февруари 2020г. в ИСУН 2020.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email