Отпуснати са още 26 млн.лв. по мярка „Енергийна ефективност в периферните райони“

Допълнителни 26 мл.лв.са отпуснати по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради в 28-те малки общински центрове в страната, бенефициенти на програмата по мярката „Енергийна ефективност в периферните райони-3“. Ще се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др. От област Бургас за средствата по нея могат да кандидатстват общините: Карнобат, Малко Търново и Поморие.

Младежите, жените и уязвимите групи ще бъдат във фокуса на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 чрез мерки, свързани с:

– предоставяне на качествено образование, обучения и придобиване на умения чрез включване на младежите в стажуване и субсидирана заетост;

– насърчаване на балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда;

– активно приобщаване и насърчаване на равните възможности за уязвимите групи чрез достъп до качествени здравни, образователни и социални услуги;

– разкриване на работни места в социалната икономика и МСП за включване на хората с увреждания;

– прилагане на интегриран подход при предоставяне на социални услуги чрез създаването на услуги за деца и възрастни, както и за хора – жертви на трафик или домашно насилие;

– проектът „Топъл обяд“ вероятно ще бъде разширен като териториален обхват.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email