Отпускат 24 млн.лв. в подкрепа на дуалната система на обучение

Договор за финансиране на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ подписаха Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 24 млн.лв. е осигурен по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, но не по-късно от 31 октомври 2023 г.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и  повишаване на информираността в предприятията. Дейностите по проекта целят и подобряване на компетентностите на учителите по професионална подготовка и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите. Предвижда се от него да бъдат обхванати 9800 ученици от 147 професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учители, представители на предприятията и родители.

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува разяснения по постъпили въпроси в периода 28 януари – 3 февруари 2020г. по открита процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Разясненията могат да бъдат намерени на страницата на оперативната програма, в рубрика „Въпроси и отговори“ на раздел „Процедури“, както и в ИСУН 2020.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките на кандидатстване в срок до 10 март 2020 г. включцително. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на Управляващия орган. Разясненията на УО се утвърждават и публикуват на сайта на ИСУН 2020 към документите по процедурата в срок до 17 март 2020 г. включително.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email