Отворени са два нови конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ в областта на цифровите умения

 • DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALEDUСпециализирани образователни програми в ключови области

Целите на програмата са:

 • да се създадат и предоставят специализирани образователни програми във висшето образование, като например бакалавърски и магистърски програми (на ниво 6,7 по Международната стандартна класификация на образованието или еквивалентно);
 • разработване на свързани самостоятелни модули/курсове (онлайн или присъствени), които водят до сертифициране.

Изборът на видовете програми, учебни планове и модулите за учене е предоставен на консорциума.

Учебното съдържание на програмите и курсовете, които трябва да бъдат разработени и проведени, трябва да се съсредоточи върху една или няколко ключови области:

 • изкуствен интелект;
 • блокчейн;
 • облачни технологии;
 • киберсигурност;
 • данни;
 • разширена реалност;
 • микроелектроника;
 • фотоника;
 • квантови технологии;
 • роботика.

Допустими кандидати по процедурата :

 • Консорциумът следва да включва висши учебни заведения, научно-изследователски центрове, центрове за високи постижения, представители на индустрията (напр. стартиращи предприятия).

Той трябва да се състои минимум от 6 независими юридически лица от 5 различни държави членки и да са изпълнени следните условия: поне 3 учебни заведения, издаващи дипломи за висше образование от 3 различни държави членки; поне 2 малки и средни предприятия и поне един научноизследователски център или център за високи постижения в една от ключовите области.

Индикативната продължителност на проектите е 48 месеца.

Бюджетът е 30 млн. евро, финансирането от ЕК е 50 % , а максималният грант от ЕК за проект е до 10 млн. евро.

 • DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDUСпециализирани образователни програми в ключови области – анализ на задълбочените цифрови умения

Анализите трябва да дадат обща представа за това как се развиват нуждите на частния и публичния сектор от съвременни цифрови умения в ключови технологични области и конкретни сектори.

Те следва да доведат до препоръки, кои от тях да бъдат с приоритет в бъдещите работни програми на програмата „Цифрова Европа“ в областта на цифровите умения.

Допустими кандидати:

Консорциумът трябва да се състои минимум от 4 независими юридически лица от 4 различни държави членки. Индикативната продължителност на проектите е отново 48 месеца. Бюджетът е 2 млн. евро, финансирането от ЕК е 100 % , а максималният грант от ЕК за проект е до 2 млн. евро.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на Европейската комисия “Funding and Tenders portal“.

Предложенията за проекти могат да се подават до 21 март 2024 г.

Оценката на подадените проекти ще се извърши през април-май 2024 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през декември 2024 г.

Допълнителна информация за конкурсите може да видите на сайта на Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2023-SKILLS-05&fbclid=IwAR0RYLO3P57OQEjsZJxg9mebNnB7zoFNs9lI88DSvWmGdsH93NAY5_l8QAY

С бюджет от 9 млн. евро ЕК насърчава иновативните методи за повишаване квалификацията на уязвими младежи

Европейският център за компетентност за социални иновации отправи покана за представяне на предложения за безвъзмездна финансова помощ от ЕС за повишаване квалификацията на уязвими младежи, особено млади хора на възраст между 15 и 24 години, които нито работят, нито учат, нито са на стаж или обучение ( т.нар. NEETs групи ).

Чрез развиване на подходящите умения на уязвимите младежи, и по-специално NEETs, се цели повторното им включване в обучение или образование и последваща интеграция или реинтеграция на пазара на труда. Дефиницията NEETs е въведена от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofond).

Поканата е в рамките на Инициативата за социални иновации + на Европейския социален фонд + (ЕСФ+), а прогнозният бюджет е в размер на 9 млн. евро.

Мярката насърчава разработването и разширяването на иновативни методи за повишаване квалификацията на уязвими младежи, които вече са се доказали като успешни в други държави, региони или в рамките на предишни експерименти.

Иновативните подходи следва да бъдат насочени в три основни области:

 – модел на учене и среда,  позволяваща на обучаващите се да развият умения, необходими за пазара на труда;

– ефективно достигане до уязвимите младежи до 29-годишна възраст, което води до по-висок обхват на целевата група;

– подходящи мерки за валидиране на уменията на пазара на труда.

Допустими кандидати могат да бъдат само консорциуми.

Проектите следва да бъдат реализирани съвместно с партньорска организация от друга държава-членка на Европейския съюз.

Крайният срок за подаване на заявления е 29.02.2024г., в 17:00ч.

Повече информация за поканата можете да видите на сайта на Европейската комисия:

https://www.esf.lt/en

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/esf-social-innovation

Публични организации могат да кандидатстват в конкурс за 5G проекти по Механизма за свързване на Европа.

Общият бюджет е 51 млн. евро за всички държави от ЕС, а крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 февруари 2024 г.

Министерство на транспорта и съобщенията, като национален координатор по Механизма за свързване на Европа за цифровия сектор, провежда широка информационна кампания сред университети, общини, публични доставчици на услуги и оператори, за да ги подпомогне да подготвят своите проекти.

Тези средства ще дадат следните възможности:  

 • развитие на дистанционното болнично диагностициране и консултиране;
 • дистанционното образование, тестването на продукти в академична среда, както и иновации в много други сфери.

Министерството организира на 29 ноември информационен ден с представители на Европейската комисия, експерти, оператори и заинтересовани участници, на който ще бъдат разяснени условията за кандидатстване.

Повече подробности за регистрацията за събитието са публикувани на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията.

https://www.mtc.government.bg/bg/category/237/ministerstvoto-na-transporta-i-sobscheniyata-organizira-informacionen-den-posveten-na-iniciativata-na-evropeyskata-komisiya-5g-za-inteligentni-obschnosti?fbclid=IwAR3814tpz1bjfsL811FE3Q3M4YBSeK4ptCZ_r-mcf1ctkG2b8oHsBY67w2Q

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email