Отворена е покана за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика по Програма „Интеррег България – Турция“ 2021-2027 по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

Целите на проектните предложения трябва да бъдат следните:

  • насърчаване на енергийната ефективност;
  • намаляване на емисиите на парникови газове;
  • подкрепа в прехода към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите.

Допустимите кандидати са:

  • микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производството или услугите.

Допустимите дейности са:

  • Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, включително чрез замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;
  • Инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд, собственост на предприятия, когато в тях се извършват производствените процеси;
  • Обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност;
  • Насърчаване на кръгови производствени процеси чрез дейности, свързани със закупуване на технологично оборудване и разработване нови бизнес модели;
  • Разработване на регионални практики за сертифициране на местните продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост и въздействие върху околната среда.

Максимално допустима безвъзмездна финансова помощ на бенефициент е 200 000 евро.

Общият бюджет на поканата е 6 616 228 евро.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в Jems е 13.03.2024 г.

Повече информация и целият пакет документи за кандидатстване можете да откриете на страницата на програмата.

https://ipa-bgtr.mrrb.bg/en/node/109?fbclid=IwAR1ASMpx-GCGUtbKiLwsveNosE5lM76H_uPvzdTzwCQzSgRb_2CDKYvthZY

Европейската комисия отваря покана за представяне на идейни предложения в Направление 2b – изграждане на капацитет в рамките на Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации

Инструментът създава предпоставки за сътрудничество, обединявайки участници от различни региони на Европейския съюз, инвестиращи в съвместни иновационни проекти.

Настоящата покана има за цел да тества нови подходи за увеличаване на капацитета на регионалните иновации в по-слабо развитите региони за сътрудничество в рамките на Европейския съюз.

Като резултат проектите по „Направление 2b“ ще се отнасят до конкретното експериментиране на нови подходи, решения и добри практики за включване в междурегионални иновационни процеси, мобилизиращи основно МСП.

Очаква се проектите да предоставят набор от потенциални междурегионални инвестиции, както и бизнес и инвестиционни планове. Укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на иновационните системи на ЕС ще помогне на Европа да се изправи пред социални и икономически предизвикателства при прехода си към „здрава“ планета и нов цифров свят.

Първата крайна дата за кандидатстване е 15 февруари 2024 .Втората крайна дата за кандидатстване е 14 ноември 2024 г,

Бюджет от 13 милиона евро за всяка от крайните дати.

За повече информация как да кандидатствате, можете да видите на страницата на Европейската комисия.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&callIdentifier=I3-2023-Cap2b

Внимание! До всички училища! Намерете синьото! Защо да станете Европейско синьо училище?

Програмата предизвиква училищата да намерят синьото и да изследват връзките си с океана, като същевременно създават мрежи в цяла Европа, а това от своя страна допринася учениците да станат по-активни и отговорни европейски и глобални граждани. Мрежата от европейски сини училища е инициатива на Европейската комисия.

Училищата, които приемат предизвикателството Find the Blue, трябва да идентифицират тема, свързана с океана, която е подходяща за техните ученици, и да си сътрудничат със своите ученици, за да създадат училищен проект. Целта е океанът да стане част от училищната програма чрез обучение, базирано на проекти.

За да стане Европейско синьо училище,  всеки проект трябва да отговаря на следните пет задължителни критерия:

1.Проектът да се състои от няколко допълващи се дейности под една обща централна тема;

2.Създаване на ясен резултат;

3.Включване на всички ученици;

4.Сътрудничество с местен партньор: съвместната работа е ключът към успеха. Включването на експерт, морски учен, неправителствена организация, научен център, морска компания и/или държавен орган, в процеса ще спомогне и улесни създаването, изпълнението и комуникацията на проекта.

5.Обсъждане на получените резултати по проекта: това позволява учениците да подобрят комуникационните си умения и допринася да се почувстват по-ангажирани с местната общност.

При успешно завършване на проектното предложение по петте задължителни критерия, училищата ще получат сертификат за Европейско синьо училище. А всички сертифицирани европейски сини училища стават част от мрежата на европейските сини училища. Всяко училище ще получи собствена уеб страница на Морския форум, която може да се управлява и актуализира.

Наръчникът очертава насоките и принципите на преподаване и процеса на сертифициране на Европейското синьо училище. Той включва ръководство стъпка по стъпка за разработване на син проект, идеи и инструменти, които могат да помогнат за неговото успешно реализиране.

Заявленията за получаване на сертификат вече са отворени!

Инициативата, е отворена за всички училища в рамките на Европейския съюз и училища, които си сътрудничат с училища в Европейския съюз. Тези училища могат да кандидатстват за получаване на сертификат и могат да участват в онлайн Европейската общност на сините училища.

Формулярът за кандидатстване е достъпен само на английски език и

кандидатстването се осъществява през страницата на Европейските сини училища.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

Кандидатурите се оценяват два пъти годишно.

Документи за 1-ви семестър се приемат между 16 октомври и 15 декември. Заявленията се разглеждат през декември.

Документи за 2-ри семестър се приемат между 15 януари и 30 май. Заявленията се разглеждат през юни.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email