ОТВАРЯТ НОВА СХЕМА ЗА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ ЗА ЗАГУБИ ОТ COVID-19

От днес започва подаването на документи по схемата за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в резултат от COVID-19.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, с бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност.

Размерът на  еднократно предоставяните  безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота без ДДС за 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

Администратор на мярката е Министерство на туризма. Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“, на интернет адрес: https://enims.egov.bg.

С оглед своевременно изплащане на помощта за приоритетно компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност, се препоръчва заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне  на  процедурата.

На 15 февруари 2021 г. започва прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.

Мярката се прилага за първи път в България и цели да информира потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол, както и за схемата на Европейския съюз за Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ) по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

  Допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване на информационни материали, създаване на уебсайт, участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали, конференции и др.

  За подпомагане имат право да кандидатстват асоциации и организации на производители на лозаро-винарски продукти, професионални организации работещи основно в лозаро-винарския сектор, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, както и държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.

Заявления за предоставяне на финансова помощ могат да се подават до 24 февруари 2021 г. лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“. Предвиденият бюджет за финансовата 2021 г. е малко над 3 млн. лева. За удобство на потенциалните бенефициенти, на официалната интернет страница на фонда са публикувани образци на документите за кандидатстване.

Министерството на туризма открива информационна телефонна линия, на която туроператорите и туристическите агенти могат да задават своите въпроси относно следните схеми за финансиране, прилагани от ведомството.

  • Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на стойност 10 млн. лв., финансирани по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.
  • И новата схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 на стойност 51 млн. лв., финансирана от държавния бюджет на Република България.

На телефонен номер +359882291113, от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 9.00 до 17.30 часа), информация можете да получите от експерт от Министерството на туризма. Същият ще регистрира обаждането Ви и ще Ви окаже съдействие по определен въпрос или проблем във връзка с тематиката на схемите за финансиране, посочени по-горе. При невъзможност за реагиране на момента, лицето ще има ангажимент да предаде в спешен порядък Вашето съобщение на съответния експерт, релевантен на темата.

Причина да бъде открита телефонната линия са зачестилите запитвания относно посочените схеми за кандидатстване – документи, процедури за кандидатстване и отчитане, финансиране и др.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email