Обявен е конкурс за длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”

Общински съвет – Бургас, на основание Решение по т.26 от Протокол №19/26.01.2021 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”. Изисквания към кандидатите: пълнолетни, психически здрави, неосъждани, български граждани, с високи морални качества, с постоянно местоживеене на територията на Община Бургас, със завършено висше образование и минимум 10 (десет) години трудов стаж. Необходими документи: заявление (по образец); мотивационно писмо; автобиография; диплома за висше образование; свидетелство за съдимост; документи, удостоверяващи трудов стаж; удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера. Документите на кандидатите се приемат в Общински съвет – Бургас, ул. „Александровска” №26, ет.1, стая №108 (сто и осем), от 27.01.2021 г. до 12.02.2021 г., до края на работния ден. Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, като за резултатите от работата й кандидатите ще бъдат уведомени чрез официалната интернет страница на Общински съвет – Бургас и Община Бургас и обявление на информационното табло на Община Бургас. Интервю с допуснатите кандидати ще състои на 18.02.2021 г., по предварителен график, в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, ет. 1, Зала № 2, като ще се проверят и оценяват познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. След интервюто комисията оценява кандидатите и ги подрежда в общо класиране, след което мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима кандидати, показали най-добри резултати в конкурса. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община и образец на заявлението са достъпни на интернет страницата на Общински съвет – Бургас, раздел конкурси, както и могат да бъдат получени в деловодството на Общински съвет – Бургас, ул. „Александровска” №26, ет. 1, стая №108 (сто и осем).

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email