Обявиха процедура за подбор на проекти в подкрепа на средните предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000 лева, от които170 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 30 000 000 лева национално съфинансиране.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 30 000 лева, а максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект не може да надвишава 150 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 5 % от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация на кандидатите.

Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01 юли 2020 г.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност. Кандидатите могат да развиват своята дейности в различни сектори, като например „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Операции с недвижими имоти“; „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти“; „Хуманно здравеопазване и социална работа“; „Образование“, „Култура, спорт и развлечения“ и др.

Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г., равен на или надвишаващ 1 000 000 лв. Също така, кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01 февруари 2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път, чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 24 август 2020 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email