На 27 февруари следете ОБЩИНСКАТА СЕСИЯ директно:

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.02.2020 година  (четвъртък) от 09:00 часа, с продължение на 28.02.2020 година (петък) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, излъчвано онлайн, при следния:


ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-9727 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г.
 1. ОбС 08-00-9549 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, с Протокол №27/24.09.2013 г., последно изменена по т. 2, Протокол №48/25.25.09.2018 г. 
 1. ОбС 08-00-9689 Докладна записка от Христо Пламенов Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-9731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2019 – 2023 г.
 1. ОбС 08-00-9733 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в обединение Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“ 
 1. ОбС 08-00-9735 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров,  инж. Виолета Илева, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов, Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „Регионален академичен център на БАН – Бургас“
 1. ОбС 08-00-9719 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ – гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9720 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на основно училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово
 1. ОбС 08-00-9655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни  и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) 
 1. ОбС 08-00-9651 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-9721 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на  устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-9659 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и тяхното предаване, в едно с новоизградените от Община Бургас ВиК обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9673 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9674 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9700 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, предоставен за нуждите на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9705 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлени имоти с идентификатор 07079.605.677 и 07079.605.678 по одобрена КК на гр. Бургас, находящи се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП – ПУР 
 1. ОбС 08-00-9706 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за нуждите на Професионална гимназия по транспорт–гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-9699 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“ 
 1. ОбС 08-00-9701 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ-401 в кв. 11 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС
 1. ОбС 08-00-9677 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища
 1. ОбС 08-00-9704 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 
 1. ОбС 08-00-9710 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020/2021 година 
 1. ОбС 08-00-9708 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижими имоти – публична общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление на „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД, за частна общинска собственост, с оглед преминаването им в собственост на дружеството, в съответствие с чл.104, ал.1 от Закона за лечебните заведения 
 1. ОбС 08-00-9703 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление нежилищен имот – частна общинска собственост, за нуждите на „Детска млечна кухня“ – Бургас, структура към отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас
 1. ОбС 08-00-9687 Докладна записка от д-р Илка Баева – управител на „Диагностично-консултативен център – 2 Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 12, ал. 1, т. 10 и чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас във връзка с чл. 57, ал. 2, чл. 59, Раздел II и Раздел IV от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
 1. ОбС 08-00-9698 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 1. ОбС 08-00-9697 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 8, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 1. ОбС 08-00-9702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност –  „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“  
 1. ОбС 08-00-9707 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Регионално сдружение с нестопанска цел „Диабетни грижи“
 1. ОбС 08-00-9709 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ № 53, за временно и възмездно ползване на Сдружение „Лъч надежда“ гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9711 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от недвижим имот, държавна собственост, обособена като ПИ с проектен идентификатор 07079.820.1541 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово, с начин на трайно ползване – за улица 
 1. ОбС 08-00-9728 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Българската държава чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+ 700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна по одобрен ПУП-ПП 
 1. ОбС 08-00-9734 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода месец юни 2019 – месец декември 2019 г.
 1. ОбС 08-00-9572 Годишен отчет от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2019 г. 
 1. ОбС 08-00-9732 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала на 2019 г.
 1. ОбС 08-00-9671 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане  на процедури  инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-9718 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 
 1. ОбС 08-00-9686 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 06.02.2019 г. – 16.01.2020 г. 
 1. ОбС 08-00-9691 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.11.2019 г. – 31.01.2020 г. 
 1. ОбС 08-00-9678 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на състезатели от Централен полицейски карате и джу джицу клуб в Световно и Европейско първенство
 1. ОбС 08-00-9712 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Увеличаване сумата, предвидена в т. 54, Проект „Филми за Бургас“ от културната програма на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-9408 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пътен светофар в к-с „Изгрев“ на кръстовището на ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“ 
 1. ОбС 08-00-9560 Докладна записка от Бенчо Бенчев и Стоян Колев – общински съветници от Коалиция „Ние гражданите“, Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници от ПП „Възраждане“, относно: Изграждането на втори етаж на паркинга под Трета поликлиника
 1. ОбС 08-00-9668 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев – общински съветници от БСП, относно: Отмяна на решение от 30.10.2018 г. на Общински съвет – Бургас по докладна записка, вх. №08-00-7917 
 1. ОбС 08-00-9657 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Премахване на праховото замърсяване на територията на кв. Банево 
 1. ОбС 08-00-9714  Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Предвидени мерки за възстановяване на проблемен участък от пътната настилка на ул. „Цар Самуил“
 1. ОбС 08-00-9740 Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Унифициране на платения престой за „Синя“ и „Зелена зона“ 
 1. ОбС 08-00-9749 Питане от Станимир Димитров Апостолов – общински съветник от СДС, относно: Държавния план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в Община Бургас
 1. ОбС 08-00-9762 Питане от Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Пешеходен подлез в ж.к. „П.Р. Славейков“ между бл. 147 и магазин „Лидл“

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email