ОБЩИНА БУРГАС СЕ ВКЛЮЧИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021 – 2027

Община Бургас се включи в реализирането на „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support (DETOCS)“ е международен проект за намаляване на въглеродните емисии в туристическата индустрия. Подаденото за финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ проектно предложение стартира през месец март и ще се изпълнява в рамките на 4 години. Община Бургас ще бъде част от партньорска мрежа, включваща 14 участника, представляващи органи на местни, регионални и национални власти, водещи университети и организации, специализирани в технологични иновации или работещи в сферата на прилагането на енергийно ефективни решения и изпълнение на дейности за адаптиране на градската среда и смекчаване на последиците от климатичните промени от държавите Словения, Гърция, Малта, Финландия, Италия, Унгария, Нидерландия, Германия и България. Водещото звено е Местната енергийна агенция в град Птуй – Словения.

Чрез наднационално сътрудничество, партньорските региони ще идентифицират, споделят и обменят иновативни методологии, процеси и добри практики за подобряване на енергийната ефективност и улесняване на декарбонизацията в туристическата инфраструктура и постигане на устойчив туризъм. По този начин ще се подкрепи възстановяването на сектора на туристическата инфраструктура в ЕС след пандемията от Covid-19 по устойчив и нисковъглероден начин. Междувременно партньорите по проекта ще се стремят да подобрят свързаната политика в своите региони чрез изграждане на капацитет в участващите региони и приемане на политики, доказали се като успешни в други региони.

В резултат от реализацията на проекта се очаква да се повиши производството на енергия за собствени нужди в туристическия сектор, както и да се насърчат нови видове туризъм, като „виртуален туризъм“, с ниско потребление на енергия и въглероден отпечатък.

Предвидените дейности за Община Бургас по проекта включват:

Идентифициране и прилагане на добри практики на ЕС, свързани с въвеждането на ЕЕ и ВЕИ в туристическите обекти на територията на Община Бургас.

Стимулиране на местните заинтересовани страни да работят в посока към внедряване на ВЕИ и ЕЕ в туристическия сектор.

Проучване на възможността за влияние върху тези частно управлявани туристически места за настаняване (хотели, вили, къщи и т.н.), чрез въвеждане и прилагане на нови мерки за устойчива енергия в Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас 2021-2030 г., въз основа на знанията и добрите практики, придобити по време на изпълнението проекта.

Европейската комисия отвори за кандидатстване програма „Граждани, равенство, права и ценности“, чиято основна цел е предотвратяване и борба с насилието, основано на пола и насилието срещу деца. Участниците в програмата могат да бъдат транснационални, национални или регионални. Кандидатите трябва да имат скорошен доказан опит от най-малко 3 години в изграждането на капацитет на организации на гражданското общество (профсъюзи, асоциации на работодатели и други социални групи), които позволяват на гражданите да вземат активно участие в определянето на политическия дневен ред. Кандидатите следва да докажат скорошен опит в отпускането и управлението на безвъзмездни финансови средства.

Водещият кандидат трябва да бъде юридическо лице (публична или частна организация), да функционира на територията на една от държавите-членки на Европейския съюз или държава извън Европейския съюз, асоциирана към програмата „Граждани, равенство, права и ценности“, или държава, която е в процес на преговори за сключване на споразумение за асоцииране към програмата, където споразумението влиза в сила преди подписването на договор за отпускане на БФП. Кандидатите следва да упражняват дейност като организации с нестопанска цел. Партньорите по проекта, ако има такива, трябва да бъдат юридически лица (публични или частни организации), които са установени в една от допустимите страни или международна организация. Дейностите по проекта трябва да се реализират във всяка от допустимите страни.

Минималният бюджет на проектно предложение е 1,5 млн. евро, а максималният – 3 млн. евро. Допустимият процент европейско финансиране на проектно предложение е 90% от бюджета на проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 април 2023 г., 17 часа.

Повече информация ще намерите на страницата на Европейската комисия, раздел Възможности за финансиране и търгове.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email