ОБЩИНА БУРГАС РАЗКРИВА 30 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ОПРЧР

Община Бургас ще назначи 30 нови служители на работа в различни свои структури. Те ще бъдат наети по различни проекти и направления на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

8 безработни младежи до 29-годишна възраст вече са получили своя шанс срещу заплащане да придобият професионален опит, трудови навици и практически умения по специалността. Пет от тях са назначени преди броени дни, а останалите одобрени лица ще бъдат наети в началото на следващата година. Те ще работят в 5 различни общински отдели.

Най-голям е броят на служителите, които се търсят в новооткритата социална услуга в Бургас – Центъра за подкрепа на лица с увреждания, който се намира в партера на бл. 42 в ж.к. „Братя Миладинови“. Общо 19 специалисти, сред които директор, социални работници, медицински сестри, рехабилитатор, психолог, трудотерапевти и други предстои да бъдат наети. В друга социална услуга, разкрита през това лято от Общината – Преходното жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст в кв. „Акации“ на улица „Беласица“ № 9  необходимите кадри, които се търсят са директор, социален работник и медицинска сестра.

С пълните изисквания за кандидатстване и заемане на обявените длъжности може да се запознаете на официалния сайт на Община Бургас – http://www.burgas.bg/ в раздел „Кариери“ – „Обявления за конкурси“ или направо на: https://www.burgas.bg/bg/notice/index/138

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи, от първата оценителна сесия. Одобрените до момента заявления са на обща стойност близо 14 милиона лева. Средствата се отпускат по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

В максимално кратки срокове министерството ще пристъпи към сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито заявления са одобрени.

Заявленията, от първата сесия, които не са включени в публикуваните списъци, все още не са обработени и оценката не е приключила. Резултатите ще бъдат публикувани допълнително. Продължава работата и по втората оценителна сесия, като предстои списъците с одобрените участници да бъдат публикувани. Двете сесии включват всички 639 проектни предложения, подадени в определените срокове.

Забавянето в преговорите за селскостопанската политика на ЕС няма да засегне доходите на стопаните. Парламентът ще гласува през декември мерки за плавен преход.

Сега действащите правила за Общата селскостопанска политика на ЕС ще бъдат заменени с нови, но към момента преговорите между европейските институции не са приключили. Затова бе договорен преходен период до 2022 г., по време на който ще продължат да важат ключови клаузи за плащанията към земеделските стопани и така ще се осигури яснота и предвидимост на условията за сектора.

Европейският парламент, Комисията и Съветът постигнаха предварително съгласие по мерките на 30 юни. По време на пленарната сесия през декември споразумението ще бъде подложено на окончателно гласуване от депутатите.

Общата селскостопанска политика цели да подобри производителността в селското стопанство, да насърчи развитието на селските райони, да допринесе за справяне с предизвикателствата за околната среда и климата и да осигури справедливи доходи на фермерите.

За да бъдат реализирани тези цели, е необходимо финансиране от бюджета на ЕС. Над една трета от средствата в бюджета за 2020 г. са заделени за селскостопанската политика.

В условията на пандемията от COVID-19, която засегна аграрно-хранителния сектор, Европейският парламент иска да осигури на земеделските стопани предвидимост и финансова стабилност. Депутатите одобриха през октомври позицията си за селскостопанската политика до 2027 г., която поставя акцент върху подкрепата за малките стопанства и младите фермери, за тези, които са засегнати от кризата, и за насърчаване на практики от полза за климата. Депутатите искат да бъдат заделени 8 млрд. евро от плана за възстановяване за подкрепа на фермери, производители на храни и селски райони през 2021-2022 г.

На 1 януари 2021 г. Португалия ще поеме от Германия председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС) за 6-месечен период.

Mотото на председателството на Португалия в Съвета на ЕС е „Време за постигане: справедливо, зелено и цифрово възстановяване“.

След Португалия, на 1 юли 2021 г., ротационното председателство ще поеме Словения.

Въз основа на въведената с Договора от Лисабон през 2009 г. система, държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 на ротационен принцип и с мандат от 6 месеца за всяка страна. Настоящото трио е съставено от председателствата на Германия, Португалия и Словения.

Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма. На сайта на Португалското председателство на Съвета на ЕС www.2021portugal.eu можете да следите за актуални новини от работата на Съвета на ЕС, предстоящи събития, календар и програми на заседания и пр.

Правителството подготвя  нова мярка в подкрепа на бизнеса. В процес на структуриране е процедура с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъдат предоставени оборотни средства на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедта на здравния министър, свързана с въвеждането на нови противоепидемични мерки за периода от 27.11.2020 до 21.12.2020 г.

–        Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева. Обмисля се механизъм на изпълнение на новата мярка, който да позволи нейното максимално бързо стартиране и осигуряване на подкрепата до засегнатите предприятия в кратки срокове.

–        Средствата за изпълнение на мярката са пренасочени от подготвените за обявяване други две процедури: процедура „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.
–        Въпреки пренасочванетo на средствата и временното стопиране на горепосочените две процедури Министерство на икономиката ще потърси варианти за тяхното последващо изпълнение.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email