ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 2 ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС

Община Бургас обявява конкурс за 2 позиции в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас: експерт „Информационно обслужване и услуги”  и експерт „Комуникация и информация”.

Място на подаване на документите: Деловодство на Община Бургас – ул.

„Александровска“ № 26.

Срок за подаване на документи: 04 септември 2023 г.

Повече информация относно минимални изисквания за длъжността, необходими документи и начин на провеждане на конкурса ще намерите на ФБК страницата на ОИЦ-Бургас, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg, на страницата на Община Бургас в раздел кариери и в териториалните подразделения на Агенция по заетостта в Областта.

Бургаската Библиотека е финалист за наградите REGIOSTAR AWARDS 2023, #regiostars, в категорията „Европа близо до гражданите“.

От 2008 г. престижният европейски конкурс REGIOSTARS награждава най-добрите проекти, финансирани от Кохезионния фонд, които демонстрират високи постижения и нови подходи в регионалното развитие и служат като вдъхновяващи модели за други общности в цяла Европа.

Проектът на Община Бургас, който е финалист в класацията, се казва „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран от Оперативна Програма „Региони в растеж“ и завършен в началото на 2022 г.

Запустялата и порутена сграда на старата Немска болница бе реконструирана, за да отговоря на всички съвременни изисквания за културна инфраструктура и за да стимулира положителна промяна за развитие на културните и творческите индустрии, съвременни форми на културно изразяване и качествено образование. Проектът отговаря и на новите предизвикателства, изискващи подкрепа за стратегически важни инициативи като опазване и насърчаване на културното многообразие, творческата мобилност и защитата на културната интелектуална собственост.

Следващото предизвикателство пред екипа на проекта е да го представи във финалния кръг за подбор на 11.10.2023 в гр. Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете, #EUinmyregion. От 14.09 до 14.11.2023 г. жителите и приятелите на града също ще могат да изразят подкрепата си за проекта като гласуват за Public Choice Awards. Крайните победители в шестте категории ще бъдат обявени на 16.11.2023.

На територията на град Ахелой ще се проведе кампания за популяризиране на резултатите от Проект № BG16M1OP002-2.009-0025-С01 „Изпълнение на подземни инсталации за съхранение на смесени битови отпадъци и разделно събиране на специфични потоци от битови отпадъци“. В изпълнение на проекта, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020  г.“. При изпълнението му на територията на Община Поморие са изградени шест подземни инсталации за разделно събиране на отпадъци с вместимост от 1100 до 1300 литра и дават възможност за по-удобно разделяне и събиране на отделните видове отпадъци в Ахелой.

Изпълнението на основната и на специфичните цели на проекта, свързани с предотвратяването на образуването на битови отпадъци, подготовката им за повторна употреба, както и оптимизиране на разделното събиране на битови отпадъци, в голяма степен зависи от отношението и поведението и на домакинствата.

В тази връзка е планирана информационна кампания за повишаване на осведомеността. Кампаниите ще се проведат в град Ахелой на 14.08.2023 г., с начален час 10:00 на местата, на които са разположени подземните контейнери.

Община Поморие кани всички граждани и гости общината на информационното събитие, на което ще могат да се запознаят със самите инсталации и ползите от тях. Ще се проведе и демонстрация на практическото им използване.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email