Община Бургас закрива Клетка 1 и започва изграждането на Клетка 2 в депо за отпадъци Братово

Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на  проект: „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“ на 05.06.2020 г. Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР.

Целта на проекта е извършване на техническа рекултивация на излязлото от експлоатация през 2015 г. старо депо Братово. Предвижда се да бъдат изпълнени следните основни дейности: Извършване на техническа рекултивация на депо Братово, включваща: подготвителни дейности, свързани с осушаване на терени, премахване на съоръжения, изпълнили предназначението си; предепониране на отпадъци и оформяне на рекултивационна повърхност; Изграждане на съоръжения за третиране на инфилтрационни води; Изграждане на газоулавящата и газоотвеждащата система, състояща се от десет газови кладенеца, система за контрол и мониторинг, горен изолиращ слой на депото и рекултивационен пласт, система от канавки за повърхностни води.

С предвидените рекултивационни мероприятия на депото ще се осигури: Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване; Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото; Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци; Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

Община Бургас подписа договор за изграждане на втората клетка на депото в Братово

Община Бургас проведе тръжна процедура и сключи договор за изпълнение на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово – запад“.

Процедурата включва проектиране и изграждане на Клетка №2 на депото, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ 2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3, реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води.

След съгласуване на инвестиционния проект, строителството ще се извърши за срок от 360 календарни дни. Същевременно ще бъде изготвен и технически инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1, който да бъде изпълнен след нейното закриване.

Стъпките за осигуряване на допълнителен капацитет и разширяване на регионалното депо за смесени битови отпадъци „Братово – запад“ бяха предприети още през 2019 година от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас.

С изграждането на Клетка 2 ще се осигури полезен обем за 518 510 кубически метра отпадъци. Едновременно с това ще бъде осигурена необходимата инфраструктура за екологосъобразно третиране на цялото количество неопасни отпадъци, генерирани на територията на общините от Регион за управление на отпадъците – Бургас, включващ общините Бургас, Камено, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.

Увеличаването на капацитета на депото е продължение на Фаза 1, финансирана  от Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., в рамките на която е изградена първа клетка и цялата инфраструктура на регионалното съоръжение.

Финансирането на обекта се извършва от деветте общини пропорционално, на база депонираните в Клетка 1 отпадъци за предходен период.

Днес акцент в политиките на ЕС са климатичните промени и поетапно преминаване към кръгова икономика, целяща ограничаването на отпадъците до минимум. Това от своя страна ще намали екологичното замърсяване, ще засили иновациите и конкурентоспособността и ще облекчи проблемите с набавянето на суровини. Важно е да разберем, че промяната започва от осъзнатата ни гражданска отговорност за състоянието на околната среда и че е време да преминем към активни действия за разделно събиране на отпадъците – споделят от Община Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email