ОБЩИНАТА СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА БУРГАС

Във връзка с проведените обществени обсъждания на плана за интегрирано развитие на Бургас и на заложените приоритетни зони за въздействие за периода 2021-2027 г., Община Бургас стартира набиране на проектни идеи за бъдещото им развитие .

Участие в инициативата могат да вземат всички заинтересовани страни.

Повече информация, относно индикативните мерки, които ще бъдат подкрепени по съответните програми за финансиране, както и формата за подаване на проектни предложения можете да намерите с сайта на общината www.burgas.bg раздел Новини. Крайният срок за включване е 05 февруари 2021 г.

С проект на стойност от близо 3,5 мл. лева  безвъзмездна финансова помощ, 85% от които осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 15 %  – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, Община Поморие  започва рекултивацията на старото сметище в село Каменар.

С изпълнението на настоящия проект, теренът ще бъде почистен от отпадъци и растителност и ще се изградят опорна дига,  дрениращ канал, горен изолационен екран и газови кладенци, които ще предотвратяват изтичане на  отделящия се леснозапалим газ метан.

С дейностите по проекта ще се ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и значително ще се намалят вредните емисии в атмосферния въздух, които към настоящия момент се отделят неконтролируемо.

Тъй като депото се намира в близост до Защитена зона “Айтоска планина”, ще бъдат предприети допълнителни мерки за опазване на околната среда. Срокът за изпълнение е 20.05 на следващата година.

На проведено на 14.01 заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ беше одобрено изменение на текстовете на Програмата, съгласно което в обхвата й се включва нова Приоритетна ос „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”.

Тя ще се финансира чрез инструмента REACT-EU, а бюджетът й е 129 млн. лв. Дейностите, които ще бъдат подкрепени по новата ос са свързани с разкриване на сектори за лечение на коронавирус с нужното  медицинско и болнично оборудване, повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология, инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване и мерки за опазване на здравето и безопасността, включително осигуряването на ваксини и лекарства.

Със средствата ще се финансират проекти на Министерството на здравеопазването, което като бенефициент ще работи в партньорство с общините или общинските лечебни заведения.

Реализацията на новата Ос, ще стартира през м. февруари с планирано обявяване на процедура „Мерки за справяне с пандемията“.

Министерският съвет прие решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, известен още като Фонд на фондовете, с парична вноска на стойност от близо 22 млн. лв. за сметка на бюджета на Министерството на финансите.

Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на селските райони“ 2007-2013 г., постъпил по сметката на Националния фонд в Министерството на финансите от Европейския съюз. Средствата от увеличението на капитала ще се използват за изпълнение на финансови инструменти за финансиране на индивидуални предприятия и ще осигури ресурс за Фонда на фондовете при предоставяне на подкрепа на крайни получатели пряко или чрез финансови посредници в допълнение към средствата от програмите, съфинансирани от ЕСИФ, възложени за управление на Фонда. Това от своя страна ще позволи на Фонда на фондовете да участва в национални и европейски стратегически инициативи с цел засилване на ефекта от прилагане на финансовите инструменти посредством комбиниране и допълване.

За финал напомняме, че и през тази година в Бургас ще продължи работата по проекта за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови уреди на екологично гориво.

В предстоящата основна фаза на проекта се предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди в 1914 домакинства от Централна градска част, квартал „Възраждане“ и комплексите „Лазур“, „Братя Миладинови“ и зона Г на „Меден рудник“.

Кампанията за кандидатстване по програмата ще стартира следващите месеци, като преди нейното начало ще бъде обявено как ще се осъществява подаването на документи. Информация ще бъде публикувана на сайта на Община Бургас www.burgas.bg в раздел Околна среда, Проекти

или на телефон 056 84 38 91.

До този момент успешно приключи пилотната фаза на проекта по Програма LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

По време на нея бяха доставени и монтирани безплатно 74 отоплителни уреда, от които ще се ползват 89 бургаски домакинства. 8 от тях работят на газ, а 66 на пелети. По този начин горенето на дърва и въглища в стари и амортизирани печки е преустановено и в атмосферата ще се изхвърлят много-по-малко фини прахови частици. Очакванията са тяхното количество да бъде намалено с 1200 килограма за една година.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email