Общината предлага оптимизация – Медицински център ІІІ да се влее в ДКЦ II

Община Бургас внася за гласуване в местния парламент следната оптимизация – Медицински център ІІІ да се влее в много по-големия Диагностично – консултативен център II. Двете дружества така или иначе имат един и същ предмет на дейност и използват една сграда.

Община Бургас е едноличен собственик на капитала на „Медицински център ІІІ – Бургас“ ЕООД, чийто предмет на дейност е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Към момента дружеството извършва основно прегледи на спортисти, съгласно Наредба № 8/18.03.2005 г., за провеждане на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт. Заключенията за здравословното състезание на спортистите се извършват от лекар – специалист по спортна медицина, а спортистите подлежат на задължителни прегледи. Центърът предоставя и възстановителни следсъстезателни програми, възстановителна рехабилитация след спортен травматизъм и други услуги, свързани с възстановяване и рехабилитация на спортистите.

„Медицински център ІІІ“ ЕООД извършва дейност в сградата на „Диагностично – консултативен център II“, чийто капитал също е 100 % собственост на Община Бургас, със същия предмет на дейност. Затова и съгласно решение на Общинския съвет между двете дружества е подписан договор за наем.

„Безспорна е необходимостта от наличие на такъв център, който да обслужва спортната дейност в Бургас, но е целесъобразно той да функционира в структурата на другото лечебно заведение, а не като самостоятелно дружество. По този начин двете дружества ще обединят ресурсите си и лесно ще се извърши оптимизиране на разходите за поддръжка и почистване, ще отпадне необходимостта от поддържане на две регистратури в сградата, ще се обединят счетоводните услуги и ще се намалят разходите за външни услуги, при запазване на обема и качеството на предлаганите медицински услуги“, се казва в мотивите на предложеното вливане.

Предвижда се персоналът на Медицински център ІІІ, който се състои от само няколко души, да бъде преназначен в ДКЦ II по реда на Кодекса на труда.

Съгласно чл.262, ал.1 от Търговския закон, при вливане цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което става негов правоприемник. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.

Междувременно тази година Община Бургас стартира строителни дейности, свързани с конструктивното укрепване на сградата на Диагностично-консултативен център II или бившата Трета поликлиника, която се намира на бул. „Демокрация“ № 94.

Сградата не е ремонтирана основно от десетилетия, а лечебното заведение е едно от най-често посещаваните в града. Първият етап от обновяването е посветен на укрепване на конструкцията, която е компрометирана от изтичащите се в основите й дъждовни води през годините. Проблемът идва от по-ниското разположение на сградата спрямо терена зад нея и недоброто оттичане на водите. Затова се полага нов бетон и хидроизолация, монтират се нови линейни сифони с голям дебит за по-бързо оттичане на водите. След като приключат ремонтните дейности по конструкцията на ДКЦ II, сградата ще бъде готова за втория етап от своето пълно обновяване, което ще включва саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на компрометираната фасада. 

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email