ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

В присъствието на представители на регионални и национални медии, експертите на ОИЦ – Бургас обобщиха междинното изпълнение на заложените дейности по проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас 2022-2023 г.“ BG05SFOP001-4.007-0016-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Освен с постиженията, присъстващите бяха запознати и с предстоящите до края на финансовия период активности на екипа, както и специфичните ангажименти на Центровете свързани с реализацията на Интегрирания териториален подход през 2021-2027 г.

По време на събитието беше представен и напредъкът във финансовото изпълнение по оперативните програми в Област Бургас през периодa 2014-2020, както и индикирани очакваните да стартират процедури през първото шестмесечие на текущата година. Изразено в цифри, подписани са 2 545 бр. договора на обща стойност 948 131 467, 67лв., от които 574 313 950, 41 лв. безвъзмездна финансова помощ.

През февруари ще стартира кандидатстването по процедура за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв. Тя е третата, която Министерството на иновациите и растежа отваря по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

По линия на МИР ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще е по три направления – Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), новата програма конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ).

Припомняме, че за рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми към МИР. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември.

Първите процедури, които ще стартират по новата програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията, са за  Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв. през м. март и за Внедряване на иновации в МСП за над 293 млн. лв. през м. април.

Лодкостоянката в рибарското селище Ченгене скеле вече разполага с изградена по проект работилница за ремонт на плавателни съдове. Тя е с площ от близо 150 квадратни метра, като в нея ще има възможност да бъдат вместени за ремонт по две лодки. Работилницата е снабдена с вода, електричество, има офис помещение, баня и тоалетна. Тя дава възможност рибарите да извършват поправки по своите плавателни съдове на закрито без да са изложени на неблагоприятни атмосферни условия.

Пред работилницата е изграден и специален подход, който позволява плавателните съдове да достигнат до помещението за ремонт посредством колесар.

Изградената работилница е част от дейностите по изпълнение на Проект „Подобряване на безопасността и условия на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов – място за временно укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“ Договор № BG14MFOP001-4.062-0002-C01/ МДР-ИП-01-66/27.04.2021г, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4.062 МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email