НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността през 2019 година

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г. за данъчнозадължени лица по ЗКПО и ЗДДФЛ и за предприятия без дейност се удължава до 30 юни 2020 година.

Срокът за предприятията, които подават консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД), се удължава до 30 септември 2020 година.

Повече информация за подаване на ГОД на предприятията през 2019 г. можете да намерите в сайта на НСИ: www.nsi.bg, рубрика „Респонденти“, Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019.

НСИ променя организацията си на работа

С грижа за здравето и сигурността на служителите и респондентите и във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса НСИ преустанови провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението, и спря интервютата „лице в лице“. Във връзка с това за периода на обявеното извънредно положение статистическите изследвания на домакинствата ще се извършват чрез анкетиране по телефон или чрез електронна поща.

Към настоящия момент се провеждат „Наблюдение на домакинските бюджети“ и „Наблюдение на работната сила“. Събирането на данни за наблюдението „Статистика на доходите и условията на живот“ (EU-SILC) ще започне след 15 април, като информацията ще бъде събирана по един от двата начина: телефонно интервю или попълване на онлайн анкета от домакинствата.

Служителите на НСИ ще се свържат с включените в извадката домакинства по телефон или имейл. За целта:

Всяко домакинство, което вече е било наблюдавано в конкретното изследване и е предоставило телефонен номер за контакт, ще бъде анкетирано по телефона от наш служител.

Всяко домакинство, което попада за първи път в извадка, ще бъде уведомено с писмо по обикновена поща, съдържащо уведомление от отдел „Статистически изследвания – Бургас“ и придружително писмо от председателя на НСИ с информация за съответното изследване. Лицето ще бъде надлежно уведомено, че е необходимо лично или член на домакинството да позвъни на нашия служител на посочения мобилен телефон или да се свърже по електронната поща, за да се уговори удобно за него време, в което да се проведе телефонното интервю. Писмо ще получи и домакинство, което вече е било наблюдавано в конкретното изследване, но не е предоставило телефонен номер за контакт.

НСИ се обръща с молба за съдействие към кметовете в малките населени места за информиране на лицата от съответното населено място, попаднали в извадка, за което ще получат писмо от отдел „Статистически изследвания – Бургас“, съдържащо списък на адресите и лицата: „Резултатите от статистическите изследвания сред домакинствата са изключително важни. Те са основа за вземане на управленски решения и реализиране на политики в областта на заетостта и условията на живот. Разчитаме на отговорността на лицата, включени в изследванията, да отделят от времето си и да вземат участие в провежданите анкети на НСИ, което ще е в полза на цялото общество.“

Източник: ТСБ – Югоизток, Отдел „Статистически изследвания – Бургас“

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email