НОВО ПРИСТАНИЩЕ В СТАРИЯ ГРАД

След дълги процедури по съгласуване на инвестиционния проект и приключила обществена поръчка, стана възможно стартирането на ремонтните дейности за модернизация на рибарското пристанище „Северна буна – Несебър“.

Началото на строително-монтажните работи беше дадено на 26 март.

Проектът, финансиран по процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г., е на стойност близо  7 500 хил. лв. без ДДС.

Реализацията му предвижда оптимизиране на капацитета на съществуващото пристанище, като се осигури подобряване на условията за улов, разтоварване и първа продажба на риба. Инвестицията ще създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораби, като по този начин ще се удовлетвори потребността им от осигуряване на адекватни условия за осъществяване на риболовна дейност. Главната цел е да се подобри конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд в този традиционен за Несебър отрасъл.

С осъществяването на проекта „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“  ще се повиши енергийната ефективност на пристана, ще се подобри опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и качеството на живот в рибарската общност. Модернизацията на порта ще се извършва под непрекъснато археологическо наблюдение и с грижа за културно-историческото наследство на Несебър, като град под егидата на ЮНЕСКО.

В залата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – гр. Поморие се състоя заключителна кръгла маса по проект “Нови възможности за развитие на независимостта на деца и младежи, настанени в резидентни услуги от община Поморие”.

Проектът се реализира по схема BG05M9OP001-2.009 “Открий ме” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 от Сдружение “Алтернативи” в партньорство с Община Поморие.

Обща стойност на проекта възлиза на 139 хил. лева, като изпълнението му продължи 24 месеца.

В рамките на събитието бяха отчетени резултатите от участието в различни дейности на целевата група от деца и младежи с интелектуални увреждания, настанени в три резидентни услуги в община Поморие – Център за настаняване от семеен тип – гр. Поморие, Защитено и Преходно жилище – с. Бата.

Като част от активностите по процедурата е проведено онлайн обучение в две обучителни програми – Програма „Умения за включване в пазара на труда” с включени 10 младежи от ЗЖ и ПЖ – с. Бата и Програма „Овластяване и социално взаимодействие” с включении 12 деца и младежи от ЦНСТ – гр. Поморие.

Организирани са 12 срещи в общността с близо 100 представители на заинтересовани страни от социалната, културна, образователна и спортна сфера, които да въздейстават върху нагласите и чувствителността в общността за положителна промяна в отношението към децата и младежите от резидентните услуги.

За финал на форума участници получиха възможността да разгледат изложба с изработени от младежите експонати, както и фото история на добрите практики, документирали част от работата по проекта.

Присъстващите социални работници, представители на спортната, културната и образователната сфера получиха сувенир, изработен от младежите от целевата група, който символизира философията на проекта – да изградим среда, развиваща социалното включване  на уязвими групи. Чрез реализацията на проекта, общо 24 деца и младежи са успели да развият собствените си ресурси за самостоятелен живот и включване в общността.

С официална церемония „Първа копка“ по проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” – “Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие”, се даде старт на строително-монтажните работи на обекта.

В рамките на проекта, ще се извършат дейности по почистване от растителност и освобождаване на площи от отпадъци извън сметищното тяло, изграждане на опорна дига, направа на дрениращ канал,  изграждане на горен изолационен екран и газови кладенци. Тъй като депото се намира в близост до ЗЗ „Айтоска планина“ ще бъдат предприети допълнителни мерки за опазване на околната среда.

В резултат от изпълнението на заложените активности ще бъде  рекултивирана 5,8 ха. площ. Ще се ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и ще се подобрят параметрите на околната среда. Ще се създадат условия за добра последваща биологична рекултивация на терена и възстановяване на ландшафта. Реализирането на проекта ще има принос към изпълнение на задълженията на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на ЕС от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Стойността на проекта по процедура BG16M1OP002-2.010 Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 е близо 3,5 мл. лева безвъзмездна финансова помощ, от които 85% осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 15 %  – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email