НОВИ 70 ХИЛЯДИ ЕВРО В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ КОВИД

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инструмента REACT-EU.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%.

Подкрепата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи , включени в Списъка на допустимите категории активи, както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ВАЖНО: Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г.

Пълният пакет документи , условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях, е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Три български проекта, финансирани по програма LIFE са финалисти за наградата на Европейската комисия „Натура 2000“.

Проект „Светло бъдеще за черния лешояд“обединява усилията на пет основни партньора от четири европейски страни и цели опазване и възстановяване на черния лешояд в Стара планина и долината на река Струма от една страна и подсилване на възстановената популация на белоглав лешояд в целевите райони от друга страна и свързаните с нея  гнездови условия, хранителна база и ограничаване на заплахите. В резултат от проекта са възстановени белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина.

Проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ има за цел  цялостна промяна на отношението и обществената информираност за целите и политиките за опазване на природата по отношение на мрежата НАТУРА 2000.

„Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ с краткото название „Животът на пеликана“ е международен проект за опазването на къдроглавия пеликан на Балканския полуостров. Видът е символ на влажните зони и индикаторен вид за състоянието на тези застрашени местообитания, най-редкият от цялото семейство пеликани.

Трите проекта са финалисти сред общо 21, които ще се борят за приз в пет категории – опазване на видовете, опазване на водите, комуникация, социално-икономически ползи и трансгранично сътрудничество.

 Можете да подкрепите своя фаворит до 27 април на страницата на ЕК.

С подписването на договора за безвъзмездно финансиране от Община Поморие, беше даден старт на проекта „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой” по процедура BG06RDNP001-19.246 МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Предмет на финансирането ще бъде изграждане на постоянна открита сцена за културни събития и пейки за зрители в гр. Ахелой. По проекта е предвидена и доставка на екран, мултимедиен проектор и лаптоп.  Реализирането му  цели създаването на място за провеждане на разнообразни събития и мероприятия като дневни и вечерни концерти, детски прояви, спектакли, представления, рецитали и др. Срокът за изпълнение е 30.06.2023 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email