НОВИ 34 ФИРМИ СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАСИРАНЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от приключила преоценка от 1-ва до 28-ма оценителни сесии по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК. Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 34 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  264 984.98 лева.

Дейностите за обновление и модернизация на уличното осветление в Бургас стартираха с  булевардите „Христо Ботев“ и „Демокрация“. Работата ще продължи на нови три места: бул. „Тодор Александров“ – от ул. „Спортна“ до бул. „Захарий Стоянов“, после следват „Проф. Яким Якимов“, „Тракия“ и „Янко Комитов“. Като краен резултат в Бургас ще засветят по-силно и по-евтино 22 главни пътни артерии.

Модернизацията се осъществява в рамките на подписания на 04.03.2021 г. договор между Община Бургас и Министерство на енергетиката за изпълнението на настоящия проект, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура BGENERGY – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Община Бургас в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ обявяват конкурс за изработване на графично лого за своята екологична инициатива „Син етикет“.

Изработването на логото е дейност заложена в проекта „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Логото ще е основен знак за маркиране на заведения за хранене и развлечения, които се включат в кампанията за намаляване на полимерните отпадъци и не използват материали за еднократна употреба от пластмаса като чаши, чинии, сламки и прибори за хранене.

С оригиналното графично лого обектите ще бъдат отличавани и на интегрираната туристическа платформа GoToBurgas и представянето им на организирани събития в рамките на проект за опазване на околната среда.

На 28 април 2021г. от 9 до 13 часа (българско време) ще се състои дистанционен семинар, които има за цел запознаване с възможностите и практическото използване на електронния портал „Достъп до пазари“ (Access2Markets), съдържащ информация за условията за износ/внос в множество трети страни и Европейския съюз.

Семинарът ще се проведе на български език и е предназначен преди всичко за българските бизнес организации и предприятия. Участието е безплатно.

Необходима е предварителна регистрация, която следва да бъде направена на сайт на Европейската комисия в секция електронни проучвания.

Преди семинара, на регистрираните лица ще бъде изпратен линк за връзка чрез платформата WebEx. Считаме, че участието в това събитие ще бъде полезно, както за представители на браншовите организации, така и за всички български компании (особено малки и средни предприятия), които осъществяват или желаят да осъществяват в бъдеще външнотърговска дейност.

Община Бургас съвместно с Фондация „Шанс за децата и природата на България“ обявяват старта на образователния модул „Сини изследователи“, който ще се осъществи по проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 -2021 г.,

Деца и младежи на възраст от 7 до 18 години ще имат възможност да се включат безплатно в еко проект, който има за цел да ги запознае и конфронтира с един от най-сериозните екологични проблеми на днешното време, а именно замърсяването на Световния океан с отпадъци.

Учебната програма стартира на 15.04.2021 в Център за млади таланти, гр. Бургас и включва интерактивни методи и игри, приложни занимания и екскурзии, съчетава умело и в достъпна за децата форма усвояването на важни понятия и помага за осмисляне свободното време на участниците. 

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email