Нови мерки за преодоляване на последиците от кризата COVID – 19

Срокът за подаване на проектни предложения по процедурата за финансова подкрепа на туроператори и туристически агенти, предназначена за справяне с последиците от коронавируса, изтича на 20 октомври.

Все още можете да се включите в процедурата по кандидатстване за безвъзмездната помощ от 10 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, предназначена за справяне с последиците от COVID- 19 кризата от туроператори и туристически агенти.

Средствата, които се предоставят следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната от дружествата услуга.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път. Това става чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 20 октомври 2020 г. Проектните предложения ще бъдат оценявани не по-рано от 5 календарни дни след края на срока за кандидатстване.

Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19..

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева, като допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН 2020.

До дни предстои да стартира прием на проекти за иновации в сферата на селското стопанство с бюджет над 10 млн. евро. , заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на форум на тема: „Развитието на дигитализацията в земеделието и селските райони“, организиран от КНСБ и Тракийски университет, в Стара Загора.

Тя разясни, че новият прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се дължи на проявения интерес към разработване на проектни предложения, насочени към иновации в сферата на селското стопанство, както и наличието на свободен финансов ресурс.

По вече проведения прием по под мярката като  допустими за финансиране са определени 26 проектни предложения.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 15.6 млн. лева.

По думите на заместник-министър Василева се открояват проекти, насочени към дигитализация в сектори пчеларство, овцевъдство, полевъдството. Те включват прилагане на мониторинг и биологичен контрол чрез цифрови технологии и процеси, както и предложения за различни иновативни решения, които предстои да бъдат изпитани, за да се докажат като успешни в практиката.

На 13.10.2020г. в Културен център „Морско казино“ беше проведен еднодневен семинар на тема „Насърчаване на гражданското участие и подобряване капацитета на местните общности в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство“.

Събитието беше организирано от Община Бургас като част от проекта „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020г.

Общината беше представена от Заместник – кмета по „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ Весна Балтина, Директора на дирекция „Стратегическо развитие“ Мая Русева и служители. Лектори на събитието бяха доц. Георги Бърдаров и Антонина Атанасова от „Данубио консулт“ ООД.

Семинарът протече в два модула, като в първата част се проведе среща-дискусия с представители на местни организации от неправителствения сектор и бяха обсъдени възможностите за повишаване ролята на НПО и гражданите в процеса на управление и развитие на общините. Акцентът падна и върху подобряването на комуникацията и начините на подпомагане дейността на неправителствения сектор от Общинска администрация Бургас.

Представители на НПО активно се включиха в дискусията и допринесоха със свои предложения за по-директно навлизане в проблемите, с които се среща секторът.

Във втората част на събитието участие взеха представители на бизнеса, като на преден план бяха изведени наболелите проблеми на икономиката и бизнес средата в Община Бургас. Обсъдени бяха и начините, по които Общинската администрация ще съдейства конкретно за по-успешното развитие на местния бизнес.

На база на проведените дискусии, в едномесечен срок, предстои да бъдат обобщени резултатите и изготвени анализ и стратегия за развитие, в които да бъдат включени коментираните проблеми и мерките за тяхното разрешаване.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email