НОВА МЯРКА ЩЕ НАСЪРЧАВА ЗАСТРАХОВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ В ОСП 2023 – 2027 Г.

Нова мярка ще насърчава земеделските стопани да застраховат продукцията си срещу ефектите от неблагоприятни климатични събития и болести по животните в Общата селскостопанска политика  за периода 2023 – 2027 г.

 Целта на мярката „Застраховане на селскостопанска продукция“ е решаването на проблемите с управлението на риска чрез съфинансиране с безвъзмездни средства на част от застрахователните премии.

До момента в страната се прилага само схема за обезщетение на земеделските стопани при 100% загуба на продукция или на селскостопански животни при природни бедствия. Това налага разработване на механизми за компенсиране на загуби при щети под 100 %, при разпределяне на риска между земеделския стопанин и държавата. По този начин ще се отчитат не само количествени, но и качествени щети, които водят до намалена реализация или реализация на продукцията под нейната себестойност.

Мярката ще спомогне за поддържане на жизнеспособността и конкурентоспособността на фермите в дългосрочен план. Чрез прилагането й фермерите ще могат да възстановят своя доход в случай на неблагоприятни климатични събития, засягащи култури, посеви или огнища на болести по животните.

Подкрепата ще се предоставя под формата на безвъзмездна помощ за допустими разходи, които представляват разходите за валидна застрахователна премия. Ще се покриват загуби, които надвишават 20% от средногодишната произведена продукция на земеделския стопанин. Допустими за подпомагане са земеделски стопани и групи и организации на производители, като максималният интензитет на помощта  е 70% от допустимите разходи, които представляват разходите за валидна застрахователна премия.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че във връзка със стартиралата вече оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, започва искането на пояснителна информация от кандидатите. Управляващият орган препоръчва на кандидатите по процедурата да следят редовно профилите си в ИСУН 2020, тъй като комуникацията между тях и оценителната комисия по повод липсващи и/или некоректно попълнени документи и/или пояснителна информация се осъществява чрез системата и същата е обвързана със срокове.

Тематичната работна група  за подготовка на Програмата за развитие на регионите за програмен период 2021-2027 , одобри третия й работен вариант.

Над 7 млрд. лв., или близо с 60% повече от ресурса по предходните два програмни периода, са планираните средства по Програмата, която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са предвидени за модернизация на различна по вид инфраструктура, стимулиране на икономическото развитие, прехода към зелена енергия и подкрепа на регионалната политика.

Заложени в Програмата за развитие на регионите са три приоритета :

  • Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, фокусиран върху десетте най-големи града в страната, които са основните центрове на растеж;
  • Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ насочен основно към трите северни района за планиране – Северозападен, Северен централен и Североизточен, които ще получат общо 55% от бюджета на инструмента интегрирани териториални инвестиции с подкрепяни мерки в областта на здравеопазването, социалната политика, туризма, културата и спорта;
  • Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ финансиран от Фонда за справедлив преход имащ за цел да предоставя възможност на регионите и хората да се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и околната среда в условията на прехода към климатично неутрална икономика до 2050 г.

Предстои третият вариант на програмата да бъде изпратен за преглед и консултации на национално и европейско ниво.

За първи път сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомаган от мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони в новата Общо селскостопанска политика. Двете направления от мярката  „Ангажименти за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000“ и „Опазване на пчелни семейства“ ще стимулират дейности за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000 и опазване на пчелни семейства.

Подпомагане по първото направление ще получат пчеларите, практикуващи подвижно пчеларство. Проектът на мярката предвижда сезонното преместване на пчелни семейства за минимален престой от 3 седмици , като на едно местоположение ще може да се разполагат до 50 пчелни семейства. По второто направление ще се стимулират две под дейности. Това са засилване на екологичния потенциал на опрашване в зони Натура 2000 и планински райони, както и опазване на пчелни семейства в зони извън тях. Кандидатите ще са допустими само по една от двете под дейности.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email