На 1 февруари стартира приемът на ръкописи по общинската програма за финансиране на бургаски книги

Приемът на ръкописи по общинската програма за финансиране издаването на книги на бургаски автори стартира на 1 февруари и ще продължи до 31 март. Работата на експертната комисия ще започне от 1 април и ще завърши на 15 май.

След като приключи своята работа, експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас своите предложения за финансиране.

Ръкописите се подават в Деловодството на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26, за г-жа Диана Саватева, зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“.

Според „Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори“ необходимите документи за кандидатстване са:

ІІ. УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл.3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Бургас трябва да са с постоянен адрес на територията на Община Бургас.

Чл.4. (1) За кандидатстване по настоящия правилник в информационния център на Община Бургас се представят следните документи:

4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра – напечатан, на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.

4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.

4.3. Формуляр за кандидатстване по образец.

4.4. (изм. Протокол №41/24.04.2018 г.) Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 стр.) и проекто-стойност за издаване на книгата.

4.5. Творческа биография на кандидата.

Чл.5. Документите по чл.5 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата при оценяване на произведението му, в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1. Плик №1 с надпис „Произведение“, в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.1., 4.2 и 4.4.

5.2. Плик № 2 с надпис „Информация за автора“, в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.3. и 4.5.

Файлове и ресурси

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email