Министерство на иновациите и растежа обявява процедура „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Кон-курентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г.

Основната цел: внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Допустими кандидати: микро-, малки, средни предприятия и малки дружества с до 499 служители от различни икономически сектори.

Допустими дейности: внедряване на иновация в някоя от 5-те тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

 • Информатика и информационни и комуникационни технологии;
 • Мехатроника и микроелектроника;
 • Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

Със средствата ще се финансира внедряването на продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите чрез придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи. Ще се покриват разходите за консултантски и помощни услуги за иновации като защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 50 000 лв., а максималният ще е диференциран спрямо големината на компаниите. Микро- и малките предприятия ще могат да кандидатстват за до 500 000 лв., а средните и дружествата с до 499 служители – за 800 000 лв.

Проектните предложения могат да се подават до 16,30 ч. на 31 януари 2024 г.

Кандидатстването по процедурата е онлайн през системата на ИСУН 2020 на адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/4a502f48-316b-488d-93cc-bb014709ad81

Конкурс за проектни предложения за информационни мерки в областта на политиката на сближаване на ЕС.

Основната цел на поканата е да се предостави подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на Европейския съюз, включително Фонда за справедлив преход, или съответната подкрепа по линия на Плана за възстановяване на Европа или от Инструмента за техническа подкрепа. Предложенията следва да предоставят обективна и изчерпателна информация, да илюстрират и  оценяват ролята на политиката на сближаване за изпълнението на политическите приоритети на ЕС , неговите държави членки, неговите региони и местно равнище.

Географският обхват е съсредоточен върху държавите членки на ЕС, включително отвъдморските страни и територии (ОСТ).

Информационните мерки следва да включват една или няколко дейности:

 • Производство и разпространение на печатни, мултимедийни или аудио-визуални материали;
 • Информационни дейности в интернет и социалните медии;
 • Медийни прояви;
 • Конференции, семинари, работни срещи.

Очаквани резултати:

 • Повишаване на обществената осведоменост относно резултатите от политиката на сближаване и тяхното въздействие върху живота на гражданите сред европейците, които не са запознати с ЕС и действията на ЕС в своя регион;
 • По-добро разбиране за приноса на политиката на сближаване за стимулиране на заетостта и растежа в Европа и за намаляване на различията между държавите членки и регионите.

Допустими кандидати:

 • юридически лица (публични или частни организации);
 • да са установени в една от допустимите страни, т.е. Държави-членки на ЕС (включително отвъдморски страни и територии (OCT));
 • да не са органи, отговарящи за прилагането на политиката на сближаване.

Общият бюджет на настоящото седмо издание на ежегодния конкурс е 7 милиона евро, които се предоставят под формата на безвъзмездни средства в размер до 300 000 евро на организации и консорциуми за информационни кампании с продължителност 12 месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 9 януари 2024 г.

С пълният текст на поканата, документите и изискванията за участие можете да се запознаете тук:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imreg-2023-infome?programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=44773133

Отворени са поканите за платформи и ПАН – европейски културни дружества на „Творческа Европа“ 2024, насочени към подкрепа на изгряващи артисти и професионалното развитие на млади музиканти.

Краен срок и за двата конкурса : 31 януари 2024 г

Бюджетът за „Европейските платформи“ е 47,4 милиона евро за периода 2024 – 2027 г., като финансовата помощ ще подкрепи проекти, насочени към популяризиране на изгряващи европейски творци и техните произведения. Предложенията следва също така да подобрят достъпа до културни събития и дейности и участието в тях, като повишават ангажираността и развитието на публиките. Конкурсът е отворен за всички културни и творчески сектори.

В рамките на програмата ще бъдат подкрепени  платформи, които могат да бъдат определени като витрини , съставени от координираща организация и членуващи организации, с обща програмна и брандинг стратегия.

Бюджетът за „ПАН – европейските културни организации“ е 7,2 милиона евро за периода 2024-2027 г., като финансовата помощ ще подкрепи оркестри – чиято цел е да предложи обучение, професионално развитие  и  възможности за изява на млади музиканти с голям потенциал. Проектите следва също да бъдат насочени и към следните специфични приоритети на поканата: творци и професионалисти в областта на културата: овластяване на културния и творческия сектор. Предложенията е необходимо да разглеждат и междусекторните въпроси за  приобщаване и многообразие, както и екологизиране на „Творческа Европа“.

Повече информация можете да видите на сайта на  бюро „Творческа Европа“, както и на портала на Европейската комисия:

https://creativeeurope.bg/call_desk/culturehttps://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-2024-calls-for-platforms-and-pan-european-cultural-entities-open?fbclid=IwAR2_aHPL_4TlkxGG6sveWtid-1d5T9ZjBekY6NQnImPNI6BTBUzK6cFKP-U


Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email