МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ С ИСКАНЕ ЗА 1.4 МЛРД. ЕВРО ПО ПВУ

През изминалата седмица Министерството на финансите изпрати официално към Европейската комисия в сроковете, определени в оперативните договорености между Република България и ЕК, първото Искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност 1 368 912 911 евро.

Искането за плащане включва 22 етапа и цели, свързани с изпълнението на 18 реформи и инвестиции от Плана, като само за един етап се докладва частично изпълнение, който се очаква също да бъде изпълнен в рамките на сроковете за преглед и одобрение от ЕК, съгласно член 24 от съответния Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Служебното правителство подготвя законопроект за приемане на еврото, който да внесе в следващото Народно събрание. Надеждите са той да бъде дискутиран и одобрен до началото на 2023 г., за да върви по план приемането на единната европейска валута, предвидено за 1 януари 2024 г. Това обяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, който с решение на правителството днес стана част от координационния съвет за влизане на България в еврозоната.

Приемането на т. нар. „Закон за еврото“ е практика, която започна с влизането на прибалтийските страни във валутния съюз. Нормативната рамка урежда конвертирането на националната валута в евро по сметки, обменянето на национална валута в евро в кеш, както и сроковете, евентуални цени и максимален размер на въпросните действия.

На практика законът ще обхване точките, изписани и в проекта на Плана за приемане на еврото.

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.118 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Поморие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 391 166 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 3 000 лева и не трябва да надвишава общия размер на БФП.

Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за проекти.

С процедурата „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“ се цели подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ Поморие чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за: 1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор Рибарство; 2) Диверсификация в рамките на риболовния сектор; 3) „Син“ растеж; 4) Оползотворяване на туристическия потенциал на МИРГ Поморие и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси; 5) Поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

Повече информация относно условията и начинът на подаване на документи ще намерите на Единен информационен портал на ЕСИФ.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email