Министерството на културата набира проекти в областта на визуалните изкуства до 28 септември

Министерството на културата набира проекти в областта на визуалните изкуства с краен срок за подаване на документи 28-ми септемви, 2020 година. Общата сума, предвидена за финансирането им, е 500 000 лв.

Средствата по новата програма са част от отпуснатите от правителството 5 млн. лв. с ПМС 121 от 12 юни 2020 г. за финансова подкрепа на програми и проекти на частни културни организации, дейци и творци, осъществяващи дейност на свободна практика в условията на извънредна епидемична обстановка.

Допустими кандидати по програмата са: „вписаните в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата частни културни организации по смисъла на ЗЗРК (фондации, сдружения, асоциации, лица, регистрирани по реда на Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за кооперациите и други в частна или обществена полза), които осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

Приоритети на конкретната сесия са:

  • участие на млади автори, автори в среден етап на професионално развитие и/или слабо познати автори;
  • разглеждане на актуални теми от полето на визуалните изкуства и участие в глобалните процеси;
  • утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на адекватни условия на труд и
  • възнаграждения за екипа и преките участници в проекта;
  • наличие на възможност за представяне в дигитална среда.

 С пълния текст на обявата кандидатите може да се запознаят на официалната интернет страница на Министерството на културата – тук. Информация за реда за вписване в Информационния регистър на културните организации и образец на Заявление са публикувани тук.

Министерският съвет одобри и допълнителни разходи/ трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на стипендии на ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата и на стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през периода април – юли включително на 2020 година.

Средствата са в размер на 85 860 лева, като 84 240 лева, са предназначени за изплащане на стипендии на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата. Останалите 1620 лева са предназначени за изплащане на стипендия на двама ученици от общински училища.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, посочени в чл. 1 от проекта на постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2020 г. Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email