Микро – и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Предприятията, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 хиляди лева. С  тях ще могат да покрият най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път.

 При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както и подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите.

С цел по-голяма информираност, преди обявяване на процедурата, предстои публикуване на Указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения.

УО на ОПИК прекратява процедурите „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Прекратяват се процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“.

Причината е бързото разпространение на COVID-19, което предизвика сериозни сътресения в обществения и икономически живот на всички държави. Това поражда необходимостта от предприемане на спешни мерки, за да бъде подпомогната икономиката на страната за справяне с извънредната ситуация.

За да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е необходимо да предприеме поредица от действия, с които да преосмисли и пренасочи финансовата подкрепа в необходимата посока и най-вече в посока към микро, малките и средни предприятия като временни мерки за осигуряване на ефективен отговор на кризата.

По отношение на процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ и с оглед на все по-нарастващата необходимост от засилване на връзката между бизнеса и науката в сферата на иновациите, УО програмата ще търси възможности за нейното реализиране в рамките на средствата от новия програмен период 2021-2027.

Същевременно предвид важността на процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, УО предвижда, в рамките на настоящия програмен период, да прецизира фокуса на подкрепата и да предостави възможност за осъществяването й в най-кратки срокове.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email