Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри седем нови операции с общ бюджет от 108,3 млн.лв.

От началото на новия програмен период 2021 – 2027 са обявени 18 мерки.

Част от обявените от Комитета операции са насочени към повишаване административния капацитет на Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за качеството на социалните услуги и доставчиците на социални услуги. По този начин ще бъде повишено качеството на предоставените услуги, което ще доведе до повишаване на удовлетворението на хората, които ползват тези услуги.

  1. ПроцедураПовишаване на административния капацитет и модернизиране на услугите, предлагани от Агенцията по заетостта“мярката е с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта и бюджет от 57,4 млн.лв. Целта е осигуряване на по-качествени услуги по отношение на непрекъснато развиващия се пазар на труда; изграждане на сигурна и достъпна интернет страница; разширяване обхватът на Кариерните центрове; създаване на мрежа от виртуални клубове и „Инкубатор за нови идеи“. Дейностите включват и подобряване на информационното осигуряване на Агенцията и обучение на служителите.
  2. Процедура „Повишаване капацитета на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда за реализиране на контролната дейност на пазара на труда“ мярката е с конкретен бенефициент Главна инспекция по труда и бюджет от 10,5 млн. лв. По операцията се очаква да бъдат: осигурени помощник-инспектори, да се  повишат компетенциите на служителите, да се разработи ефективна система за обмен и свързаност на софтуерите.
  3. Процедура „Адресиране на предизвикателствата на пазара на труда“- е с конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика и партньор Националният статистически институт, КНСБ, КТ „Подкрепа“ и Агенцията по заетостта. Бюджетът на операцията е в размер на 3,7 млн. лв. Целта е повишаване на ефективността на провежданата политика на пазара на труда; усъвършенстване на методологията за изготвяне на прогнози, изготвяне оценки на нетния ефект от активната политика на пазара на труда.
  4. Процедура „EURES България“- конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, а бюджетът е 14,8 млн.лв. По мярката ще бъде повишен обхватът и ще бъде подобрен достъпът и качеството на предоставяните транснационални услуги за мобилност
  5. Процедура „Повишаване ефективността на предоставяне на социални услуги и мониторирането им“ – конкретен бенефициент е Агенцията за качеството на социалните услуги, а бюджетът е 6,9 млн.лв. Основната цел е да бъде повишен капацитетът на посочената агенция и доставчиците на социални услуги. Допустимите дейности включват провеждане на общи, специализирани обучения и работни срещи за служителите на агенцията и на доставчиците на социални услуги. По операцията се очаква да бъде разработена и електронна платформа за онлайн обучение.

За повече информация на страницата на Програма „Развитие на човешките ресурси“.

https://esf.bg/wps/portal/program-hrd/press-center/news/Komitet%20za%20nabludenie

Министерството на труда и социалната политика ще разработи платформа за преводачески услуги от и на български жестов език

Национална дигитална платформа и мобилно приложение за преводачески услуги от и на български жестов език ще бъде разработена по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Това решиха членовете на Комитета за наблюдение на Програмата. За създаване на Платформата е осигурен бюджет от 3 млн. лв. Бенефициент по мярката е Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Допустими асоциирани партньори за реализиране на дейностите са Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания. С реализирането на операцията ще бъде осигурен равнопоставен достъп на глухите и сляпо-глухите хора до административни услуги.

Дейностите по мярката включват обучение на преводачите от и на български жестов език, както и на служителите на съответните институции. С мащабна информационна кампания ще бъдат промотирани новите дигитални продукти и функционалностите на платформата и мобилното приложение. С дейностите по операцията се очаква 570 заети лица да повишат компетенциите си, а 150 глухи и сляпо-глухи хора да бъдат подкрепени.

Информация за мярката, можете да откриете на сайта на Министерството на труда и социалната политика.

https://www.mlsp.government.bg/mtsp-shche-razraboti…

Европейски дни на океана, отбележете в календара датите: 4 – 8 март 2024 г.

Организирани за първи път през 2024 г., Европейските дни на океана ще бъдат наситена седмица на множество събития, свързани с европейски морски теми.

Седмицата от 4 до 8 март 2024 г. ще представи мисията на ЕС „Океани и води“, бъдещи приоритети за европейските морета, сини иновации и инвестиционни възможности, както и дейности за океанска грамотност.

Повече информация, можете да намерите на портала на Национална рибарска мрежа.

http://nrmbg.com/blog/novini/4-8-mart-2024-g-Evropeiski-dni-na-okeana-otbelezhete-v-kalendara-datite

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email