ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ – НОВ РЕГИОНАЛЕН ПОДХОД В ПРР 2021-2027

През изтеклата седмица Министерството на регионалното развитие и благоустройството, УО на Оперативна програма „Региони в растеж“, проведе работна среща за обсъждане на резултатите от оценката на въздействието от реализацията и за периода 2014 – 2020 и подготовката на новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027г.“.

Отчетено беше, че над 94% от ресурса на ОПРР е договорен, сума възлизаща на  2,96 млрд. лв. Реално разплатените средства са 67% или 2,109 млрд. лв. Сключени са 761 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. От тях 293 са в процес на реализация, а изпълнението на останалите 468 е вече приключило.

В оперативната програма до 2027 г. новост ще е прилагането на регионален подход, чрез изпълнението на интегрираните териториални инвестиции. Целта е постигане в значителна степен на процеса по децентрализация при вземането на решения за реализиране на приоритетни инвестиции на целевите територии. Водещ ще е принципът „отдолу-нагоре“, което означава, че териториалните органи на регионално и общинско ниво в диалог и сътрудничество с местните общности ще участват във формирането и реализирането на визията за социално-икономическо развитие в населените места, поясни заместник-министърът на МРРБ. Тъй като прилагането на практика на интегрираните териториални инвестиции е новост за България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството проучва възможността за обмяна на опит с други страни, които са прилагали този подход в своите политики.

Всички региони в страната ще получат по-целенасочена и ефективна подкрепа чрез проектите по Програма „Развитие на регионите. За целта се изработва Национална карта, която да покаже конкретните нужди от инфраструктура – пътна, социална, здравна. Разработват се и по-точни индикатори, които да проследяват ефективността на проектите и инвестициите. Общините, като основни партньори на оперативната програма, ще имат достъп до средства за подобряване на административния капацитет, съгласно картата на нуждите на регионите. Обучението на експертите ще е в сътрудничество с международни партньори.

Подготовката, на новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027“ е на финален етап.

В рамките на френското председателство на Съвета на Европейския съюз и на неговите приоритети по отношение на околната среда, посолството на Франция в България и неговите служби организират две конференции на тема качеството на въздуха.

Панел 1 : Финансиране, методи и добри практики“ ще се проведе на 15 март онлайн. Той е организиран с подкрепата на финансови експерти от международните финансови институции и предприятия.

Панел 2 : Как градовете могат да се справят със замърсяването на въздуха?“

ще се проведе на 7 април в хибриден формат. Насочен е към общините, НПО и гражданите. Конференцията ще се фокусира върху опита на местните органи и нуждите на градовете.

Линк за регистрация за уебинарите ще намерите на официалната страница на френското посолство.

Приключиха дейностите по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“,  финансиран по Оперативна програма „Околна Среда“ 2014-2020 г., реализирани в рамките на 18 месеца от началото на изпълнението му.

На заключителната пресконференция беше отчетено успешно предотвратеното изхвърляне на над 640 тона едрогабаритни отпадъци, представляващи мебели от домакинствата, събрани и рециклирани, или пък ремонтирани и подготвени за повторна употреба в работилницата, оборудвана по проекта.

Зам.-кметът Весна Балтина даде личен пример като използва обновеното обзавеждане в кабинета си. Друга част от подготвените за повторна употреба артикули са предназначени за социални жилища и пенсионерски клубове.

Достъп до реновираните мебели е осигурен в шоурум в жк „Изгрев“, между бл. 34 и 35, също част от проекта. В рамките на реализираните дейности е разработен и интернет портал – пътеводител за разделно събиране на отпадъците, достъпен на адрес: https://www.greencity.bg.

Посредством сайта могат да бъдат правени заявки за извозване на излязлата от употреба мебелировка от дома на потребителите.

Целта, поставила си Община Бургас с изпълнението на проекта, е да минимизира количеството на мебелите, които се превръщат в отпадък, като даде възможност на повечето от тях за втори живот.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email