Икономически мерки за справяне с кризата заради COVID-19 в Бургас

Пакет от икономически мерки,  които да помогнат за справяне с кризата, причинена от пандемията, одобриха общински съветници в местния парламент на последното  заседание, проведено при извънредни условия в зала „Бойчо Брънзов“. 

Предложенията на представители от различни партии засягат различни сфери. Одобрени са краткосрочни мерки, които се състоят в отпадане на някои такси към  общинската хазна, както и удължаване на срока за заплащане на други такси и предплатени услуги.

Мерките, в сила за периода на извънредното положение, са следните:

 • Освобождаване от такси за ползване на детски ясли и градини на родителите и настойниците на деца, които посещават детски заведения на територията на Община Бургас.
 • Освобождаване от заплащане на наем на търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Това са наематели на Община Бургас и общински еднолични  търговски дружества – за времето, в което са затворени, на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.
 • Освобождаване от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти на лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ. Мярката е за обекти, които са затворени на основание заповедта на здравния министър.
 • Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз по т.11 на Раздел 1, Приложение, таксиметрови водачи, които са прекратили разрешенията си в периода на обявеното извънредно положение.
 • Удължава се срокът за заплащане на месечните наемни цени по договорите  за наем на общински жилищни имоти до края на 2020г.
 • Обявяването на нулева година за събиране на туристически данък да се насочи към комисията по чл.5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас.
 • Сумата, платена за стикер за синя и зелена зона през времето, което не е работила, да бъде прихваната за следващите месеци.
 • Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредно положение. Одобрен е алгоритъм, който ще позволи през периода, в който не се извършва дейност, налогът да не бъде начисляван. 
 • Удължаване на срока за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % до 30.06.2020. 
 • Гласувани са 35 000 лв. за финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас, който е пряко ангажиран с лечението за болните от коронавирус.
 • Създаване на общинско анализаторско звено, което ще бъде ангажирано с постоянен мониторинг за налични стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи.
 • Сформиране на доброволческа структура, която да помага на нуждаещи се.
Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email