Изпълняват се 222 договора за над 3,7 млрд. лв. по Оперативна програма „Околна среда“

Към края на юни 2020 г. по Оперативна програма „Околна среда“ са обявени 56 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лв. Това представлява 124% от ресурса на програмата. С цел пълно усвояване с решение от 13 март 2020 г. Министерският съвет даде съгласие на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 на сто над бюджета на програмата.

От началото на програмния период по оперативната програма са сключени 222 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 3,7 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите на програмата.

В сектор „Води“ са сключени общо 41 договора за над 2,23 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ. Със средства по Оперативна програма „Околна среда“ ще бъдат построени/реконструирани 28 Пречиствателни станции за отпадни води. Вече новопостроени и въведени в експлоатация са 5 Пречиствателни станции – на общините Банско, Враца, Раднево, Тервел и Шумен. На 16 юни беше подписан най-мащабният договор за интегрирания воден проект за област Бургас, като общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв. от които Оперативна програма „Околна среда“ осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв. Той предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в 13 агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец. Към момента по оперативната програма се изпълняват 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори на стойност над 1,22 млрд. лв.

По приоритетна ос „Отпадъци“ вече сключените договори са 79 с размер на безвъзмездната помощ 607 млн. лв. С тези средства се изграждат 63 инсталации за преработка на отпадъци. С изпълнение на тези проекти ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба на 230 700 тона/годишно. Интензивно се сключват договори за рекултивация на депа, които са закрити във връзка с процедура по нарушение на правото на Европейски съюз.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ подпомага политиката по опазване на биологичното разнообразие с обявените процедури за изпълнение на консервационни дейности за подобряване природозащитното състояние на птици, видове и природни местообитания. По ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени 18 процедури за 137 млн. лв. и са сключени 26 договора с размер на безвъзмездната помощ 91,5 млн. лв.

За опазване чистотата на атмосферния въздух са сключени 41 договора, за които Оперативна програма „Околна среда“ осигурява безвъзмездно 615 млн. лв.  С одобреното през юни от Европейската комисия изменение на Оперативна програма „Околна среда“ и с цел пълно и ефективно усвояване на средствата по програмата, са прехвърлени спестени финансови средства от приоритетна ос „Води“ към  приоритетна ос  „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от Оперативна програма „Околна среда“ ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор „Води“.

Оперативна програма „Околна среда“ инвестира в директни мерки за защита на населението от наводнения и свлачища. Към момента по тази ос са сключени общо 16 договора на стойност 114,4 млн. лв. Най-мащабен е проектът за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време на стойност 39 млн. лв. Мерките за защита при аварийни ситуации ще обхванат 1 300 000 жители от 8 общини по поречието на река Искър – Столична община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. За укрепване на свлачища и превантивна дейност се изпълняват 9 проекта на стойност 33 млн. лв. С успешното им изпълнение ще се опазят живота и здравето на 26 300 жители в свлачищни райони.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email