За изминалата седмица са уставени превишения в нивата на фините прахови частици в „Долно Езерово“

За изминалата седмица – 23-29 ноември на територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Данните от тях показват леки превишения на нивата на средноденонощните норми на фини прахови частици в бургаския квартал „Долно Езерово“ и завишаване на ФПЧ за ден в комплекс „Меден рудник“. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период те са:

АИС кв. Долно Езерово

на 23/11/ – 1.05 път /СДН/

на 26/11/ – 1.29 пъти /СДН/

на 27/11/ – 1.64 пъти /СДН/

на 28/11/ – 1.90 пъти /СДН/

на 29/11/ – 1.49 пъти /СДН/

АИС к-с „Меден Рудник“

на 29/11/ – 1.21 път /СДН/

Резултатите от изпитването и химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email