ЗАПОЧНА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ ИЗБОРНИ ПОЛИТИЦИ ЗА 2022 Г.

Поканата за участие в Програмата „Млади изборни политици“ (YEP) за 2022 г. вече е отворена за кандидатстване. Тя представлява е мрежа от политици, на възраст до 40 години, които имат мандат на регионално или местно ниво в ЕС.  Към момента, повече от 500 млади политици са се присъединили към нея от създаването й през 2019 г. Програмата YEP, както и нейната онлайн платформа YEP Community.eu, предлага възможност за нетуъркинг, обмен на най-добри практики, получаване на информация за законодателството на ЕС и възможностите на ЕС за финансиране, принос към работата на Комитета на регионите (КР), също и възможност за срещи, обсъждане и дебат с членове на КР и други местни, регионални и европейски политици. Поради това, че 2022 г. е Европейската година на младежта, в Програмата тази година специален акцент ще имат въпросите свързани с младежта.

Критериите за участие на младите изборни политици са да:

–    бъдат родени след 1 януари 1982 г.;

–    не са били членове на Комитета на регионите;

–    имат добро ниво на владеене на английски или френски език.

Кандидатите ще бъдат избирани въз основа на попълнената от тях информация във формуляра им за кандидатстване, съгласно една от предпочитаните от тях три теми: Европа по-близо до гражданите, Изграждане на устойчиви общества, Кохезията – основна ценност, както и при съблюдаване на баланс по отношение на пол, регионално и местно представителство, политическа принадлежност и националност. Избраните млади политици ще имат възможността да участват в различни комуникационни дейности свързани с програмата, като ще имат достъп до:

–    място за обмен на информация и опит с колегите си;

–    семинари, прояви и консултации при покана;

–    възможности за онлайн нетуъркинг с членове на общността;

–    обучителни курсове по европейски теми.

Желаещите да участват в програмата, могат да изпращат своите кандидатури до 8 април т.г.

За целта следва да се запознаят с условията за участие и да попълнят формуляр за кандидатстване на английски или френски език, които са публикувани на интернет страницата: Young Elected Politicians Programme.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) ще насърчава провеждането на местни политики, свързани с „дефицита на работни места“ – завръщане в населеното след  завършване на образование. Част от приоритетите на програмата в следващия програмен период са адекватното прогнозиране на потребностите на участниците на пазара на труда и планиране на тенденциите. Планирано е провеждането на специализирани проучвания и анализи за съответствие между търсене и предлагане на работна сила, включително в регионите с най-висока безработица в България. Дейности, свързани с определяне на проблемите и търсене на решения за преодоляване на регионалния дисбаланс с недостиг на работна сила, също ще бъдат финансирани с европейски средства.

По ПРЧР (2021-2027) ще бъде подпомогнато подобряването на координацията между Министерството на образованието и науката и Агенцията по заетостта по отношение на учениците, завършващи 10 и 12 клас, както и студентите, които се дипломират, за да бъдат интегрирани на пазара на труда. Потребностите на пазара на труда ще бъдат прогнозирани с по-активното участие на работодателите, а в резултат на анализите ще бъдат предоставяни адекватни услуги на търсещите и предлагащи работа.

Планирано е изграждането на автоматизиран съветник за трудово посредничество, който ще оценява уменията на търсещите работа и след анализ ще предлага алтернативни сценарии за заетост. Автоматизираният съветник за трудово посредничество ще прави съпоставка на търсещите работа и наличните свободни работни места. С него ще бъде определян и „портфейл“ за обучения на различните целеви групи. Дигитализацията ще бъде в основата на посредническите услуги на пазара на труда, като част от тях вече ще се предоставят от изкуствен интелект, чрез който ще се определят алтернативи за заетост в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

За реализиране на мерки за модернизиране и укрепване на институциите на пазара на труда, услуги за оценка и предвиждане на потребностите от умения ще бъдат насочени над 110 млн. лв. 

Община Бургас официално представи новопостроената сграда по проекти „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. р. “Меден рудник “, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“ и „Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“ от Процедура BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“. Финансираната по ОПРР сграда ще съвместява студентски жилища и кризисен център в едно.

Студентският блок в ж.к. „Меден рудник“, който разполага с 47 напълно обзаведени и модерно оборудвани апартаменти за студенти и млади семейства с деца, вече е готов да приеме първите си наематели. Тъй като целта на общинската администрация за изграждането му е да осигури добра среда и възможност за развитие на младежи, които се реализират в сферата на образованието и науката, и такива, които в момента са в затруднено материално положение,  при кандидатстването с най-голям приоритет ще бъдат младите семейства, висшистите и студентите.

Новият кризисен център на Община Бургас, който се намира в партера на част от сградата, също отвори врати. В него ще бъдат настанявани хора, изпаднали в кризисни ситуации или жертви на насилие, като необходимостта от настаняване ще се преценява от социалните институции.

Двата проекта, финансирани по ОП “Развитие на регионите“, са съчетани с проектите „Разкриване на социалната услуга Кризисен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

С реализирането им в кризисния център е назначен и екип от психолог, социални работници и възпитатели, който 24 часа в денонощието ще осигуряват възможност за подкрепа, обслужване и индивидуален подход към всеки потребител, за да може отново да бъде реинтегриран в обществото.

Вторият нов проект ще подпомага хората да си намерят работа чрез помощта на трудови посредници, които ще организират курсове за професионално образование, за придобиване на дигитални компетентности и усвояване на английски език.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email