ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“

Най-древният поминък по морето – рибарството, и историята на уникалното рибарско селище „Ченгене скеле“ край Бургас ще оживеят в голям етнографски комплекс в землището на бургаския квартал „Крайморие“.

За изграждането му е одобрен бюджет е близо 326 хил. лв. ,като  85% се осигуряват от ЕС, а 15% от държавния бюджет на страната.

Трите са проектите, по които се финансират дейностите по комплекса. По единия от тях, наречен „Силата на водата“, се обновява и развива инфраструктурата на рибарското селище, а също така ще бъде закупено и корабче за туристически пътувания. Той е финансиран по ОП „Региони в растеж“. С втори проект по Програмата за морско дело и рибарство се изгражда новият пристан. Има одобрен и трети тематичен проект по същата програма – за опазване и популяризиране самобитността на рибарско селище Ченгене скеле. Проектите трябва да бъдат завършени до началото на следващия туристически сезон.

С изпълнението на тези три свързани и надграждащи се проекта Община Бургас цели да развие и популяризира уникалността на селищното образувание „Ченгене скеле“, за да го превърне в целогодишна туристическа дестинация, като едновременно с това съхрани нематериалното културно наследство, традиции и природата в района. Предвижда се на територията на етнографския комплекс да се провеждат обучения, изложби и демонстрации на рибарски практики, за да се развие морската култура, да се привлекат туристи, да бъдат създадени работни места за местната рибарска общност и не само.

До 19 ноември неправителствени организации ще могат да подават документи за участие в Тематичната работна група по изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г.

Обявената от Министерство на земеделието, храните и горите процедура е за избор на юридически лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативни съюзи.

Поканата е публикувана на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на Европейски структурни и инвестиционни фондове и на електронната страница на Министерството. Подалите заявления по образец, отговарящи на изискуемите критерии, ще бъдат уведомени и поканени да излъчат за основен член по един представител на съответната група/организация и до трима за резервни членове. Целта е да бъде изготвен балансиран стратегически документ, който ефективно да отразява и адресира потребностите и приоритетите от финансиране, както в земеделския сектор, така и в хранително-вкусова промишленост. По този начин ще се осигури на широко участие в процеса по програмиране на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Зелената сделка , известна още като Зеления пакт, цели да направи Европа климатично неутрална до 2050 г. На фона на икономическата криза, провокирана от пандемията COVID-19, гражданското общество и неправителствените организации търсят начини да предприемат действия, чрез които да допринесат за постигане на устойчиво развитие.

В тази връзка, през декември месец, по програма LIFE ще бъде отворена покана за набиране на проектни предложения. По нея ще могат да кандидатстват НПО, работещи в областта на околната среда и климата.

Кандидатите трябва да са регистрирани на територията Европейския съюз преди 01 януари 2018 г. Партньорства по предстоящата покана няма да бъдат разрешени и всеки кандидат ще може да участва с до едно проектно предложение.

Очаква се отварянето на поканата да е през средата на декември месец 2020 г., а проектните предложения ще могат да се подават до 31 март 2021 г. – 17:00 ч. (брюкселско време).

Пълната информация, относно детайлите по поканата и критериите за допустимост, ще бъдат достъпни на страницата на ЕК в раздел на програма LIFE.

Фондът на фондовете пусна на пазара нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за третиране на битови отпадъци.

Целта е да се повиши  инвестиционният потенциал на частни и общински предприятия за реализиране на проекти за намаляване на депонирания отпадък от домакинствата в страната.

За първи път ФнФ ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под формата на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях. Фондът ще осигурява до 90% от размера на всеки заем.

Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г.

Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели; за предприятия с вече сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и за нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.

Те могат да кандидатстват за финансиране, като изпратят на ФнФ попълнено заявление за участие на електронен адрес [email protected] или на хартиен носител на адрес: София 1606, бул. „Едуард И. Тотлебен“ 30-32.

Чрез заявление за участие до същите адреси търговските банки могат да заявят проекти за съвместно финансиране. Крайният срок е 30 юни 2021 г.

Новият финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци“ е със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

За първи път собствениците на къщи ще имат достъп до безвъзмездни средства за саниране. Близо 103 млн. лв. е индикативният бюджет, предвиден за мерки за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради в рамките на интегрираната програма за енергийна ефективност, включена в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост. Предстои след одобрение на плана от ЕК да се изготвят изискванията, с които ще се подават заявления пред общините.

При многофамилните жилищни сгради се предвижда продължаване на изпълнението на сега действащата Национална програма за енергийна ефективност.

По Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени средства за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществени, частни и индустриални сгради, както и  изграждане на  модерни системи за улично осветление.

Бенефициенти ще са общини, областни администрации и министерства, като мерките по отношение на промишлените предприятия и уличното осветление ще се изпълняват и чрез възможности за публично-частни партньорства.

Бюджетът се предвижда да бъде разпределен балансирано на територията на цялата страна.

За повишаване на енергийната ефективност ще могат да кандидатстват също малки, средни и големи предприятия в цялата страна. С превес по отношение на възможност за финансиране се предвижда да бъдат големите предприятия, които са с най-голям сграден фонд, тъй като ще имат най-съществен принос за намаляване на вредните емисии. При подмяната на уличното осветление, освен нови енергоспестяващи лампи, подмяна на кабели, стълбове и внедряване на интегрирани интелигентни системи за управление, ще може да се включат също видеонаблюдение, системи за повишаване на сигурността в населените места, както и модули за безжичен интернет.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email