ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ГЛАСУВА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ДА ВЛЯЗАТ В ШЕНГЕН ДО КРАЯ НА 2023 Г.

Европейският парламент гласува България и Румъния да влязат в Шенген до края на 2023 г. В резолюция, приета с 526 гласа „за“, 57 гласа „против“ и 42 гласа „въздържал се“, Парламентът подчертава, че двете страни вече са изпълнили необходимите изисквания за приемане в Шенген. Членовете на ЕП изразяват съжаление за решението на Съвета от 8 декември 2022 г. да отхвърли членството им, „без да представи правна обосновка, свързана с критериите за присъединяване“. Едно по-голямо Шенгенско пространство без граничен контрол би направило ЕС по-силен, казват евродепутатите, като отбелязват, че всички държави членки имат право да се присъединят към Шенген, когато са готови.

Според Парламента фактът, че Румъния и България все още са извън зоната за свободно пътуване, натоварва бизнеса и населението на двете страни в социален и икономически план. Гражданите на България и Румъния са дискриминирани, тъй като се сблъскват със забавяния, бюрократични трудности и допълнителни разходи при пътуване или извършване на стопанска дейност в чужбина в сравнение с техните колеги в Шенгенското пространство, се казва в текста.

Членовете на ЕП отбелязват, че закъсненията на граничните пунктове, с които се сблъскват румънците и българите, могат да продължат от няколко часа до няколко дни дори – в сравнение със средно 10 минути без проверки на вътрешните граници – което влошава условията на труд на шофьорите на камиони.

Резолюцията призовава Комисията да направи оценка на финансовите загуби, пропуснатите ползи и екологичните вреди, понесени от Румъния и България от юни 2011 г. насам поради „необоснования отказ“ на членство в Шенген, и я насърчава да анализира възможностите за финансова компенсация. Членовете на ЕП посочват, че настоящата ситуация „е инструментализирана от антиевропейска, включително руска пропаганда“, и „подкопава способността на ЕС да популяризира своите ценности и доброто управление в държави извън ЕС“.

Европейската комисия предлага нови мерки за стимулиране на кръговата икономика в автомобилния сектор, които обхващат дизайна, производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Тази инициатива ще подобри достъпа до ресурси и ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата. Мерките същевременно ще укрепят единния пазар и трансформацията на автомобилната промишленост.

Предложеният регламент заменя действащите директиви за излезлите от употреба превозни средства и за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 г., като се създадат допълнителни работни места и се увеличат приходите за сектора на управление и рециклиране на отпадъците. Освен това те ще допринесат за подобряване на пътната безопасност в трети държави чрез предотвратяване на износа на негодни за движение превозни средства и намаляване на вредното замърсяване и рисковете за здравето в държавите, които внасят употребявани превозни средства от ЕС.

Очаква се прилагането на регламента да донесе значителни ползи за околната среда, включително годишно намаляване от 12.3 милиона тона на въглеродните емисии до 2035 г., както и дългосрочни икономии на енергия на етапа на производство, намаляване на зависимостта от вносни суровини и насърчаване на устойчиви бизнес модели.

 На Информационна среща на тема „Възможности за дигитален маркетинг на културното наследство в Черноморския регион“ беше представен проект, който фокусира вниманието върху града на ЮНЕСКО  като  целогодишна туристическа дестинация. „Духовното послание на Несебър“ е туристически маршрут, който включва 10 културно-исторически ценности в старинната част на Несебър и събира в едно културно наследство, традиции и емоционални преживявания.

Инициативата е реализирана от Асоциацията на българските черноморски общини в рамките на проект „HERIPRENEURSHIP – Подобряване на туристическите услуги в обекти на ЮНЕСКО с цел създаване на нови инвестиционни възможности в Черноморския басейн“, финансиран от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Туристическият маршрут включва паметници, музеи, църкви, както и нематериално наследство на града – риболова като жива традиция и забележителното присъствие на „Българския папа” (Йоан XXIII) и отношението му към Несебър.

Проектът HERIPRENEURSHIP предвижда повишаване осведомеността за културното наследство и доказване на икономическите ползи от неговото популяризиране.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email