ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С БЪЛГАРИЯ ПО ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ ЗА 11 МЛРД. ЕВРО

Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро. В него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще спомогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например екологичния и цифровия преход. С тези средства ще бъдат подпомогнати и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната.

Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

България ще инвестира 2,6 млрд. евро от ЕСФ+ с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията, за да могат хората успешно да се ориентират в двойния екологичен и цифров преход, както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение. Това включва 315 млн. евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност. 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, например ромите.  

 Благодарение на финансирането от ЕС ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8% на 7% до 2030 г. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6% на 35,4%, докато заетостта се очаква да се увеличи от 73% на 79%. Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

България се стреми да надхвърли целта, заложена на срещата на върха в Порто, по отношение на равнището на заетост, а броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 800 000.

Вижте подробности в сайта на Европейската комисия

УО на ПМДР стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, която цели да се гарантира запазването на биоразнообразието в морската среда, като изпълнението на същите ще допринесат за постигане на целите на „синия растеж“.

Проектите по процедурата следва да се изпълняват на територията на Република България по крайбрежието и акваторията на Черно море.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 557 814,08 лв., от които 418 360,56 лв.са от ЕФМДР и 139 453,52 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 50 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 600 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 08.10.2022 г.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.

Стартира новата платформа на ЕК за онлайн езикова подготовка (OLS), която има за цел да помогне на участниците в програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ да подобрят знанията си по езика, на който ще работят, учат или ще бъдат доброволци в чужбина, за да могат да се възползват максимално от това преживяване.

Тъй като липсата на езикови умения остава една от основните пречки пред участието в европейските възможности за образование, обучение и младежка мобилност, OLS прави езиковата подкрепа достъпна по гъвкав и лесен начин. Тя допринася и за постигането на конкретна цел на програма „Еразъм+“, а именно насърчаване на езиковото обучение и езиковото многообразие.

OLS ще бъде на разположение на официалните езици на държавите, участващи в програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Чрез езиковия тест OLS, когато заминават за чужбина, участниците в програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ могат да определят нивото си на владеене на езика, който ще използват за обучение, работа или доброволческа дейност, и да получат достъп до персонализирана програма за езиково обучение.

Преминаването на този тест за езика на мобилността преди заминаване е задължително условие за студентите от висшите училища, които заминават на мобилност за 14 или повече дни, за да се уверят, че отговарят на препоръчителното ниво в приемащата организация (с изключение на лицата, за които езикът е майчин, или в надлежно обосновани случаи). Резултатите от езиковия тест не възпрепятстват участниците да участват в програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Участниците, които желаят да подобрят езиковите си познания, имат възможност да посещават онлайн езикови курсове преди и по време на престоя си в чужбина. Достъпът до езиковите курсове включва голямо разнообразие от интерактивни и специално разработени дейности. Участниците могат да посещават езикови курсове по всеки от наличните в OLS езици без ограничение в броя на езиците и учебните единици.

В някои случаи, когато основният език не е включен в OLS, изпращащата или приемащата организация осигурява езикова подкрепа чрез други средства. След завръщането си участниците могат да положат финален тест, който им позволява да оценят напредъка, постигнат по време на престоя им в чужбина.

Ако вече сте избрани да заминете в чужбина по програмите „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“, Вашата институция или организация ще Ви изпрати потребителско име и парола за достъп до OLS.

За повече подробности се обърнете към Вашата изпращаща институция или координираща организация, или към Националната агенция.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email