До 29 ноември е обсъждането на Проекта на план за възстановяване и устойчивост на България

Вицепремиерът Томислав Дончев представи онлайн проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на България,  който ще бъде финансиран чрез новият инструмент на Европейската комисия наречен Next Generation EU.

Бюджетът, с който България ще разполага, за справяне с пандемията и последствията от нея, са 12,2 милиарда лева безвъзмездно финансиране, както и 9 милиарда лева заемен ресурс, ако се окаже необходимо.

Съгласно Националният план, средствата ще бъдат разпределени по 4 основни стълба. Над 2 милиарда са за иновации, което включва модернизация на образователната система и финансиране на науката.

Около 4 милиарда са за т. нар. „Зелена България”, тоест за енергийната ефективност и прехода на страната ни към зелената икономика.

Третият стълб е „Свързана България”. Предвидени са близо 2,7 милиарда лева за разширяване на цифровата свързаност, както и подновяване на железопътната мрежа в страната с нови дигитални системи и нови машини.

По четвъртият стълб – „Справедлива България” ще се направят инвестиции в здравеопазването, дигитализация на съдебната система и държавната администрация.

Като краен срок за официално подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост пред ЕК е определена датата 30 април 2021г. Съответно 29 ноември 2020 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да бъдат изпращани предложения, становища и коментари чрез Портала за обществени консултации на МС ww.strategy.bg

В подготовка за следващия програмен период Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.

Актуализацията на документа спрямо първоначално публикуваната през юли 2020 г. версия отразява напредъка в текущия процес на програмиране и подготовка за следващия програмен период и е предназначена да осигури прозрачност и навременна информираност на всички заинтересовани страни. Документът представя общата визия за изпълнение на приоритета за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 по новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 и в тази връзка има за цел да послужи на заинтересованите страни на местно ниво като отправна точка за стартиране на процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за следващия програмен период, като се отчитат текущите промени в провеждането на регионалната политика и планиране след 2020 г. Следва да се има предвид, че документът подлежи да допълнителни актуализации в процеса на преговорите в подготовка на новия период.

Документите са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 обяви втори прием по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020, в частта на малките пилотни проекти.

Общият размер на средствата, предоставяни за всички одобрени проектни предложения по процедурата надхвърля 890 хил. лв.

Допустими за финансиране са дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност, придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност и въвеждане на иновативни за местната общност практики.

Допустими за предоставяне на финансова помощ по процедурата са местни инициативни групи, които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения, но нямат одобрена за финансиране стратегия през програмния период 2014 – 2020 г. Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 , като 2 февруари 2021 г. до 17:00 ч. е крайният срок за целта.

От 2 до 18 ноември 2020 г. е приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г.

Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ Утвърденият финансов ресурс по схемата е 4,7 млн. лева.

На подпомагане подлежат земеделските стопани, които притежават констативни протоколи за 100 % унищожени площи със земеделски култури, в следствие на суша, измръзване, слана, градушка и други климатични събития.

С държавната помощ ще се компенсират до 80% от производителните разходи за отглеждане фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата стопанска година. Обезщетението за зърнено-житни и зърнено-бобови култури е до 20%. Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ за съответната култура. Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email