Дни на гостоприемството ще се реализират по програма на РУО – Бургас

Регионално управление на образованието – Бургас разработи проект към „Мултикултурни интердисциплинарни компетентности и социализация (МИКС) – в подкрепа на интеркултурното образование на ученици с различна етническа принадлежност“. Проектът беше представен пред представители на образователните институции и представители на общини в област Бургас. Участниците в проекта са петнадесет училища от областта.

Съвместно с партньора си по проекта, спечелен към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в рамките на 12 месеца, РУО-Бургас ще предостави чрез обучение на 75 ученици специално разработени материали за обучение за развиване на социокултурната компетентност в целодневната организация на учебния процес. Това са два модула за работа с ученици от III и IV клас от различни етнически групи, обхванати в целодневната организация на учебния ден.

Модулите са свързани в интердисциплинарен комплекс като форми на взаимодействие между ученици от различен етнически произход. За да е успешно въвеждането им, ще бъдат разработени методически насоки за учители за работа по модулите и ще бъде организиран обучителен семинар за учители с продължителност 24 часа за повишаване на знанията и уменията на учителите за реализиране на недискриминационни практики в училище чрез съвременни форми и методи на обучение. Програмата на семинара ще адресира всички теми, по които ще се работи в двата модула.

Освен обученията, по време на проекта ще бъдат организирани тематични срещи за споделяне и овладяване на съвременни методически подходи при работа по чувствителни теми в мултикултурна среда. Това ще задълбочи чувствителността и компетентността на педагогическите специалисти, както и успеваемостта им в работа в мултикултурна среда.

Ще бъдат организирани и „дни на гостоприемството“ за обмен на добри практики в областта на образователната интеграция и пълноценна социализация на деца с различен етнически произход. Повишаване на разбирането за другия ще доведе до повишено качеството на отношения за всички участници в образователния процес.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email