ДИСКУСИЯ ПО НОВАТА ОСП ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА

Две събития организира до края на юли Звеното за управление на Национална селска мрежа. Темата на дискусиите е изключително актуална в момента – „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1 и 4.2 в преходния период 2021-2022 година на ОСП. Дискусия по новата ОСП за периода 2023 – 2027 г.“ Срещите ще се проведат в края на месеца – на 27 юли в Пловдив и на 28 юли в Стара Загора.

С експерти на дирекция „Развитие на селските райони“ ще бъдат дискутирани възможностите за подпомагане през преходния период 2021-2022 г., като акцент ще бъдат новостите при текущия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и предстоящия прием по подмярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Предвижда се участие на експерт от ДФ „Земеделие“, който да разясни новите аспекти в избора на изпълнител по проектни приложения и прилагането на ПМС 160/2016 за процедури на ПРСР, които се реализират през ИСУН. По време на събитията ще може да се научи повече за постигнатите договорености за новата ОСП, за стратегическото планиране, както и да се предложат още идеи.

Събитията са насочени към потенциалните бенефициенти по подмерките – фермери, преработватели, консултанти, както и неправителствени организации в областта на земеделието и хранителната индустрия.

Необходима е предварителна регистрация. Можете да я направите на ел. поща : [email protected] или на телефон 0895 52 99 49.

Пореден жилищен блок в Бургас е саниран по проект № BG16RFOP001-1.004-0014-C01 „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Живущите в сградата на ул. Кавала вече могат да се похвалят с цялостен ремонт на покрива на своя дом, топлоизолирани фасада и външни стени и подменена дограма на прозорците и входните врати. А за да синхронизира с модерната визия на жилищния блок са изцяло обновени осветлението и общото пространството около входовете.

Чрез реализацията на проектните дейности и въвеждане на мерки за енергийна ефективност освен, че ще бъде повишен класа на енергопотребление на сградата, ще се осигурят по-добри условия на живот за обитателите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

С официална церемония беше открит пътя, осигуряващ достъп до известния лековит извор в единствения действащ манастир в Странджа планина “Живоприемни източник”. Четири километровия участък от село Голямо Буково до манастира е реновиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България -Турция.

Проект „Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура“, изпълняван от Община Пехливанкьой в партньорство с Община Средец е на обща стойност от 500 хил. евро.

Пo проекта предстои да бъде изработено и мобилно приложение – дигитален атлас на планинските извори в Странджа/Йълдъз, в което ще има информация и за свързаната туристическа инфраструктура.

В резултат на изпълнението на заложените цели, за всички екотуристи, които предпочитат здравословния и активен начин на живот, ще се подобри достъпа до природен и културен туристически обект в Странджа/Йълдъз планина и ще се създаде инфраструктурен капацитет за по-добро използване на общите българо-турски културни ресурси в района на Пехливанкьой и Средец.

Стартира модернизацията на системите за сигнализация и телекомуникация по жп линията Пловдив-Бургас. В рамките на проекта ще бъдат изградени:

✔️ нова сигнализация в 18 гари

✔️ нови системи за диспечерско управление

✔️ нови системи за видеонаблюдение

✔️ нова система за влакова защита ETCS в участъка Маноле-Бургас

Проектът е част от Фаза 2 на рехабилитацията на жп линията Пловдив-Бургас, финансирана от ОП Транспорт.

Почти 787 млн. евро ще бъде европейското финансиране за новата Програма „Образование“ 2021-2027 г., която надгражда Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът на програмата беше публикуван за обществено обсъждане.

Индикативното разпределение на средствата е следното:

С близо 236 млн. евро от Европейския социален фонд+ ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, с акцент върху уязвимите групи. Целта е да се намали ранното отпадане от образователната система;

Близо 200 млн. евро са отделени за разширяване на дигиталното образователно съдържание, повишаване на дигиталната компетентност и умения на педагогическите специалисти и въвеждането на иновативни учебни програми;

За подобряване на връзката на образованието с пазара на труда чрез развитие на професионалното образование и обучение се планират 103 млн. евро.

Близо 210 млн. евро от средствата по ЕСФ+ ще бъдат насочени за въвеждане на дуално образование в приложими специалности във висшето образование, развиване на предприемаческите умения на студентите и студентски практики, за развитие на докторантски програми, свързани с потребностите на пазара на труда.

На 28 юли 2021 г. от 10 часа Изпълнителна агенция „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Министерството на образованието и науката организират обществено обсъждане по първата версия на проекта на Програма „Образование“. Обсъждането ще бъде в електронна среда в реално време, чрез платформата Zoom

Заявки за участие се приемат до 27 юли 2021 г. на електронен адрес [email protected]

Програма „Образование“ 2021-2027 г. се съфинансира от ЕСФ+ и от държавния бюджет на Република България.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email