Възможности за финансиране – новини

Подмерки COVID-1 и COVID-2 ще бъдат отворени на 19 август, а приемът по тях ще продължи до 21 септември.  Разплащането ще стане преди 16 октомври, когато започват плащанията на земеделските стопани на обичайните мерки за подкрепа – СЕПП, преходна национална помощ, животни и др. До 31 декември се планира разплащане по тези мерки в размер на 1.7 млрд. лева.

Подкрепата за земеделските стопани COVID 1 е за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство” за култури по списък, “Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и/или “Пчеларство”. COVID 2 е за земеделски стопани с различни култури от първите и от сектор „Животновъдство“ за свине и птици, а COVID 3 е за микро, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти.

Още през март беше коментирано какви мерки за финансова подкрепа могат да се направят, използвани са всички възможности, които ЕК предостави. По инициатива на България за първи път бе променен регламент 1305, който позволява на страните членки да направят изменение на програмите си за развитие на селските райони и да подкрепят сектора за загуби от коронавируса. Това позволи да се предоставят на българските земеделски производители и преработватели общо 106.321 млн. лева по три направления.

Туристическия бизнес ще получи 10 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Преди седмица обединението поиска среща с премиера Борисов за изясняване на икономическата обстановка и на набелязване на мерки за предотвратяване на масовите фалити на туроператорите. Вече има подготвени критерии за кандидатстване за този ресурс – при одобряване на проекта от техния Комитет за наблюдение и във възможно най-кратки срокове желаещите ще могат да подават искане в Министерството на туризма за финансиране.  Обемът на тези средства не може да надвишава 10% от оборота за предходната 2019 година. Очаква се схемата да заработи още през този месец. Мярката ще бъде в режим на de minimis, като държавна помощ, която не нарушава конкуренцията. 

За съжаление екскурзоводите не попадат в икономическите дейности по тази мярка, за това за тях ще се търсят социални мерки, с които да се подпомогне работата им. Предстои да бъдат проведени разговори с министъра на труда и социалната политика и да се уточнят детайлите относно начините, за предоставянето й. 

Продължават активно да се търсят възможности и за отпускане на европейско финансиране от предвидените 29 млрд. лв. в многогодишната финансова рамка от последния съвет в ЕС.

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че туризмът е един от най-засегнатите сектори на българската икономика и именно поради тази причина се пренасочват 10 млн. лева от оперативната програма към Министерството на туризма, който ще бъде директен бенефициент на средствата.


Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“. Документът е наличен в раздел /Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В срок до 14.08.2020 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg  

След изтичане на посочения срок, постъпили предложения и становища няма да се разглеждат!

Министерство на земеделието, храните и горите публикува отговори на постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР2014 –2020 г.

Според условията за кандидатстване по подмярката допустими кандидати са само местни поделения на вероизповеданията, които са признати за юридически лица по силата на чл. 10 от ЗВ или са регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от ЗВ. Кандидати извън посочената хипотеза се явяват недопустими по настоящата процедура за подбор.

От отговорите на експертите става ясно, че когато в проект за кандидатстване по процедурата са включени ремонтни работи, за които не се изискват инвестиционни проекти и разрешение за строеж, тогава е необходимо да бъде представен влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, респективно се съгласува планът/програмата/проектът.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази подмярка е 23 септември 2020 г.

Европейската комисия обяви покана за изразяване на интерес към тематични партньорства за пилотни междурегионални иновационни проекти, които подкрепят възстановяването от Covid-19 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/

Целта е да се помогне на регионите да оползотворят възможностите си, които възникват вследствие на кризата, да развият устойчивост и да надградят екологичната и цифровата си трансформация за възстановяване на най-засегнатите сектори, като например здравеопазването и туризма.

Подкрепата е за транснационални партньорства между регионални органи и други заинтересовани страни като университети, изследователски центрове, клъстери и МСП, в четири тематични области:

– Партньорства в областта на медицината- медицинско оборудване или медицински изделия за справяне с коронавируса. Мобилизиране на регионален капацитет за ускоряване на иновациите и бързо внедряване на нови технологии и решения за справяне с пандемията от Covid-19;

– Кръгова икономика в здравеопазването: кръгови бизнес модели за медицински продукти и услуги (например преработка и обновяване на медицински изделия и оборудване, кръгова икономия в контекста на безопасността на здравето, управление на медицински отпадъци);

– Устойчив и дигитален туризъм: иновативни решения за възстановяване и развитие на туризма (включително климатично неутрален и културен туризъм) чрез нови технологии, концепции за услуги и бизнес модели.

– Партньорства, обхващащи частния сектор, публичния сектор и публично-частните партньорства (напр. отговорен, иновативен и интелигентен туризъм, прилагане на кръгови бизнес модели и ефективност на ресурсите, използване и управление на природните ресурси, използване на публични пространства, услуги и инфраструктура, усвояване на нови технологии, събиране на данни, управление и споделяне);

Партньорства за разработване на водородни технологии в регионите с високи въглеродни емисии.

Партньорствата следва да включват регионални власти от поне четири различни държави от ЕС и представители на научния сектор, бизнеса, публичната администрация и крайните потребители.

Заявяването на интерес е до 7 септември 2020 г. (23:00 часа брюкселско време). Общият бюджет на поканата е 400 000 евро, за подкрепа на четири тематични партньорства.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email