Възможности за финансиране – новини

Темите в предаването:

  • Членовете на COM-AGRI ще обменят мнения относно Преходните разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.
  • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България, кани желаещите да кандидатстват по процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“.
  • Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедурите „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“, „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ и „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
  • От 13 до 22 септември 2020 г. ще се проведе „Европейска седмица на мобилността“. Тя ще премине под наслов „Чиста мобилност за всички“, а нейни организатори отново са Община Бургас и Областния информационен център.
Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email