ВЪВЕЖДАТ ОПРОСТЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ЕТИКЕТИ НА ЕС ЗА ИЗДЕЛИЯТА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

С цел да се помогне на потребителите в ЕС при избора им от началото на месец септември в търговската мрежа и онлайн магазините започва въвеждането на нови енергийни етикети на светлинните източници. За постигане на пълна прозрачност, класовете на енергийна ефективност са със завишени критерии и са разпределени в скала от A до G, като са премахнати плюсовете към класа.

Енергийният етикет е една от най-успешните инициативи на Европейския съюз, свързани с енергийното потребление, Той има съществен принос за избора на енергийно ефективни продукти, като по този начин допринася за постигането на целите на съюза в областта на енергетиката и климата. Етикетът успешно помага на потребителите да пестят енергия и да намаляват разходите си, като същевременно стимулират производството на продукти с по-малък въглероден отпечатък.

Новият етикет вече е в сила и за доста други уреди, вкл. перални, миялни машини и телевизори.

Кандидатите по пилотната фаза от проекта за подмяна на старите печки на дърва с екоуреди по програма LIFE, които не са били одобрени в първия етап, се класират автоматично за изпълнението на неговата основна фаза.

Ако някои от домакинствата са променили своите предпочитания и са се насочили към друг вид отоплително устройство или са настъпили промени в обстоятелствата, които са декларирали в заявленията по пилотната фаза, те следва да информират дирекция „Околна среда“ на тел. 056/843891.

Междувременно продължава кандидатстването по основната фаза на проекта, която предвижда близо 2000 домакинства да получат безплатно нови отоплителни уреди на пелети и природен газ.

Образци на формулярите за кандидатстване са публикувани на страницата на Община Бургас. Попълнените заявления се подават в центровете за административно обслужване на граждани.

Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 обявява прием по процедура чрез подбор на проекти „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 391 166.00 лв.

Допустими за финансиране кандидати по процедурата са:

  • Микро-, малки и средни предприятия, които са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и имат седалище на територията на МИРГ Поморие;
  • Рибари и рибарски обединения/сдружения, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Търсените резултати от процедурата са да се постигне подпомагане насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за: разнообразяването на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор „Рибарство”, диверсификацията в рамките на риболовния сектор, насърчаването на „Синия“ растеж, оползотворяване на туристическия потенциал на района, основан на местни ресурси, поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 24.11.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на Единния информационен портал на ЕСИФ.

ДФЗ изготви Ръководство в помощ на бенефициерите по ПМДР 2014 – 2020.

Ръководството съдържа процедурите, които трябва да бъдат изпълнени от бенефициерите в ИСУН 2020, за да се осигури ефективно отчитане на разходите по договора. В него са включени списъци на изискуемите документи за отчитане на дейностите по проекта, както и необходимата информация за подаване на финансови и технически отчети към исканията за плащане. В Ръководството са публикувани и най-често допусканите грешки от бенефициерите при отчитане на разходите по ПМДР 2014-2020.

Ръководството е публикувано на официалната страница на Държавен фонд „Земеделие“.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email