БЮРОТО НА ЕП В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА УЕБИНАР НА ТЕМА „РАБОТА И СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ“

Ако Ви харесва идеята да работите за европейските институции, любопитни сте как се прави подборът на служителите, както и какво представляват конкурсите и как да се подготвите за тях, сега можете да получите отговори на тези въпроси директно от представител на институцията, която ги организира.

Бюрото на Европейския парламент в България организира уебинар на тема „Работа и стаж в европейските институции“ на 17 февруари 2021 г., сряда, от 13.00 до 14.30 ч., със специалното участие на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

На събитието ще получите и полезни съвети за подготовка за конкурсите и ще научите за възможностите за професионално развитие и мобилност в институциите на ЕС, както и за стаж в Европарламента.

Информация за програмата на събитието и форма за регистрация можете да намерите на страницата на новата европейска платформа Заедно за ЕС www.zaednoza.eu .

Уебинарът ще се проведе в платформата Zoom.

Крайният срок за регистрация е 16.02.2021 г.  Побързайте, местата са ограничени!

Събитието ще бъде излъчвано на живо само на български език на Фейсбук страницата на Бюрото на ЕП в България.

След като прие годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г.,  Министерския съвет одобри близо 2,9 млрд. лева за подкрепа на земеделските производители през текущата година.

 Те са планирани за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. От тях 2 млрд. 636 млн. лева са за сметка на ЕС и 247 млн. лева са от националния бюджет.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 ОБЯВЯВи  прием за подбор на проекти по три процедури:

  • BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Подпомагането по тази процедура се предоставя за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието; разходи за съхранение; разходи за външни услуги  и разходи за персонал.

  • BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,

насочена към предприятията, извършващи дейност рибовъдство или еквивалентна в областта на производството на аквакултури, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19.

  • BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“,

цели да осигури възможност за изграждане на нови и осъвременяване на инфраструктурата на съществуващи лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийната ефективност, да допринесе за опазването на околната среда, да се повиши качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите.

Условията за кандидатстване и изпълнение , пълният пакет документи както и информация относно сроковете по процедурите са публикувани на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.

Община приморско стартира проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Дейностите са част от процедура № BG06RDNP001-7.001 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта „Реконструкция и рехабилитация на улича мрежа и съоръжения и принадлежностите на територията на община Приморско“ възлиза на 1 161 417.66 лева. Предвидено е обновяването да обхване повече от  10 309 кв.м. улични и тротоарни платна.

Строителните дейности в първата фаза на изпълнение включват реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово кръстовище гр. Приморско. След приключването им външният радиус на кръга ще бъде 15.1м., а вътрешната лентата за движение ще е с ширина 7м. Очаква се новата организация на движението да облекчи трафика и задръстванията по време на активния туристически сезон.

Заложени са подобрения и на тротоарите около кръстовището, както и обновление на уличното осветление.

В рамките на основния проект като допълнение предстои да бъдат извършени ремонти и на две улици –  ул. „Трети март“ (от входа на гр. Приморско до новоизграденото кръгово кръстовище) и ул. „Странджа“ в с. Веселие.

Предвидено е строителните дейности да продължат 120 дни. По предварителни разчети се очаква до началото на туристическия сезон проектът да бъде изпълнен.

Екипът на Областния информационен център- Бургас се включи в двудневен семинар за отчитане на дейностите по проект „Нов подход  за  премахване  на  отпадъците  в  моретата  и реките“ MARLENA, BSB 139.

Събитието се проведе в онлайн платформата ZOOM с представители на петте участващи целеви региона : България чрез Община Малко Търново и СНЦ Зелена Странджа; Турция, представена от  Община Демиркьой; Румъния, чрез Галацската асоциация за устойчиво развитие „Прут – Дунаре“; Република Молдова с Екологичен консултативен център Кахул  и Украйна, посредством Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания към Национална академия на науките на Украйна.

Проектът MARLENA е финансиран с договор за  безвъзмездна  помощ  по  Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 и е насочен  към  обединяване  на  силите  срещу  замърсяването  по черноморското крайбрежие и реките, защитените територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн.

По време на конференцията бяха споделени опит и решения в процеса на управление на отпадъците, включително в защитени зони, постижения при изграждането и функционирането на интегрирани регионални системи за управление, системи за компостиране, разделно събиране на отпадъци и пречиствателни станции за питейна вода. Бяха споделени добри практики за публично-частни партньорства при използването на твърди битови отпадъци като възобновяем енергиен източник, проекти за защита на природата и биоразнообразието, съвместни инициативи, кампании и еко-действия за почистване на засегнати зони и намаляване на замърсяванията.

Дейностите по MARLENA продължиха 24 месеца. Началото им беше дадено  в средата на  септември  2018 г. Общата стойност на проекта възлезе на  837 000 евро.

Областния информационен център – Бургас ще продължи да следи и отразява инициативи и добри практики реализирани с европейско финансиране в областта на опазването на околната среда, защитата на биоразнообразието и развитието на туристическия потенциал в района на Черноморския басейн.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email