БЪДЕТЕ АКТИВНИ, ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА СПОРТА

Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия, с която се насърчават спорта и физическата активност в цяла Европа. През 2021 г. за седми пореден ще бъде отбелязана и в България с различни спортни събития и прояви под мотото „Време е да Бъдеш активен отново, нищо не може да те спре“. В периода 23-30 септември 2021г., в гр. София и други градове на страната, Министерството на младежта и спорта организира различни спортни инициативи и събития за насърчаване на активното спортуване, подобряване на физическата активност на населението и популяризиране на здравословното хранене. В програмата на Седмицата ще бъдат включени разнообразни прояви със спортна насоченост с участието на популярни личности и изявени български спортисти.

Ако желаете да се присъедините към някоя от спортните инициативи, присъствено или онлайн, проследете програмата на събитията на www.bgweekofsport.bg.

И не спирайте да се движите! #BeActive

Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. се прекратява временно.

 Това се налага във връзка с необходимостта от прецизиране на текстовете, свързани с допустимостта на кандидатите и изискването за 36 месечна история на обектите за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейността.

 Актуализираните условия за кандидатстване и всички приложими документи, ще бъдат качени за обществено обсъждане със заинтересованите страни в началото на месец октомври.

Очаква се новата процедура за прием на проектни предложения по подмярката  да стартира около 15 октомври 2021 г. Новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева. Приемът ще бъде насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

С детски празник Община Средец отбеляза напредването на дейностите по проект „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, процедура  чрез директно  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;

В хепънинга под надслов „Забава в горската дъбрава“, проведен с участието на Куклен театър – Бургас,  взеха участие деца от територията на общината.

Проектното предложение „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец” цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата в община Средец чрез инвестиция в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване  интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Предоставяните  услуги са насочени към следните потребности:  Развитие на родителски умения; Подобряване на качеството на обучение на децата; Реинтеграция на детето в семейството; Подобряване капацитета на уязвими етнически групи за позитивното родителстване; Справяне със семейните проблеми, здравна култура, изграждане на умения за пълноценно социално включване,  родителски умения; Създаване на ефективен модел за алтернативна грижа за деца в риск.

Ползватели на услугите до 09. 2021 са над 1300 деца и техните семейства.

Обща стойност на проекта възлиза на 898 362.63лв. и предстои да бъде финализиран в края на 2021г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email