БУРГАС – СТОЛИЦА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Експерти на Областен информационен център – Бургас взеха участие в първия по рода си Консултативен съвет за подобряване управлението на отпадъците на територията на Община Бургас.

На събитието експертиза споделиха Ивелина Василева, Председател на парламентарната комисия по околна среда и водите, Весна Балтина, заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата и Павлин Михов, Директор дирекция „Околна среда“, Бургас.

Представени бяха европейската и национална законодателна рамка като преход към конкретно описание на вече съществуващите инфраструктура и система за събиране и управление на отпадъците, постигнатите цели за разделно събиране, компостиране и вторична реализация, чрез превръщане на боклука в суровина. Идентифицирани бяха възможностите и пречките за въвеждане и адаптация на кръговата икономика и „син етикет“.

С набелязване на целите и задачите, които предстоят пред консултативния съвет стартира и дискусионния панел, насочен към всички участници за набиране на иновативни идеи и методи свързани с ангажираността на гражданите, частния, неправителствения и публичен сектор в оптимизацията на сметосъбирането и преработката на отпадъци. Част от предизвикателствата, които си поставя Консултативния съвет са да превърне регион Бургас във водещ за страната по прилагане на иновативни методи за обработка на отпадъците и повторното използване на получените от тази дейност суровини.

Община Бургас даде официален старт на дейностите по закриване, рекултивация и мониторинг  на депото за неопасни отпадъци в Братово. Церемонията се проведе на строителната площадка на обекта, който е разположен в землището на с. Полски извор, община Камено.

В рамките на събитието беше представен проектът по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ , финансиран от  Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020г

Необходимостта от реализацията на проектното предложение е продиктувана от неприключила процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията от страна на Р България относно депонирането на отпадъци.

Заложената цел е извършване на техническа рекултивация на депо Братово – предмет на процедурата на площ 11,75 ха, съгласно разработен инвестиционен проект, с което ще се допринесе за изпълнението на ангажиментите на Р България по процедурата за нарушение на правото на ЕС.  

Сметището е разположено на територията на Община Камено в близост до населени места на Община Бургас. По тази причина, реализацията на проекта е насочена директно към населението на общините Бургас и Камено, собствениците на съседни терени, замърсени с отпадъци и земеделските стопани в близост до депото.

Очакваните резултати са принос към изпълнението на ангажиментите на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС; опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване; създадени условия за мониторинг.

Основните дейности по техническата рекултивация на депо Братово, включват: подготвителни дейности, свързани с осушаване на терени, премахване на съоръжения, изпълнили предназначението си; предепониране на отпадъци и оформяне на рекултивационна повърхност; изграждане на съоръжения за третиране на инфилтрационни води; изграждане на газоулавящата и газоотвеждащата система, състояща се от десет газови кладенеца; система за контрол и мониторинг; горен изолиращ слой на депото и рекултивационен пласт; система от канавки за повърхностни води.

Проектът е с продължителност 24 месеца.

Напредва изграждането на Рибарското пристанище в Поморие. Реконструкцията и модернизацията се извършват по процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от ПМДР 2014-2020.

В съответствие с предвидените дейности във втория етап на проекта, на пристанището вече е разположена 60-метрова баржа. Предназначението й е да почисти морското дъно и да осигури необходимата оперативна дълбочина за навлизане на по-големи плавателни съдове и свободното маневриране на по-малките такива.

Във финална фаза навлиза изграждането на западния мол, който ще защити всички съдове, акостиращи в него.

Доставени са бензиностанция и мощен агрегат.  Монтирани са камери за видеонаблюдение на района.

На територията на Рибарското пристанище се строи голямо хале за ремонт на морски съдове, снабдено с два стационарни крана за придвижването им.

Предвижда се и оборудване на рибната борса със система за замразяване на нежелания улов и изграждане на компостираща инсталация за водорасли.

С реализирането на проекта капацитетът на пристанището ще се удвои и ще бъде осигурена защита на всички плавателни съдове в него.

Крайният срок за изпълнение на заложените дейности е 27 септември 2021.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email